تبلیغات
منطقه آزاد - بخش اول تئوری های ارتباطات اقناعی
سه شنبه 31 تیر 1393

بخش اول تئوری های ارتباطات اقناعی

   نوشته شده توسط: علی ولی پور    نوع مطلب :ارتباطات ،بخش اول

تئوری های ارتباطات اقناعی


دکتر فریدون وردی نژاد:
چکیده:

در این مقاله به دنبال بیان کردن تئوری های اقناعی هستیم. در این راستا ابتدا به تعریف ارتباطات اقناعی، تفاوت آن با واژگانی همانند تبلیغ، ویژگی های ارتباطات اقناعی، تاریخچه متقاعدسازی و رابطه بین فرایند اقناع و نگرش ها در افراد می پردازیم. از آنجایی که تغییر نگرش لازمه رخ دادن اقناع است، طرح های تغییر نگرش (طرح فراگیری، طرح سازگاری شناختی، طرح عملکردی و طرح ادراکی) معرفی می شوند. سپس بر مبنای طرح های تغییر نگرش، طرح های پایه ای اقناع (طرح های محرک – پاسخ، شناختی، انگیزشی، اجتماعی و شخصیتی) بررسی می شوند. سپس مشهورترین نظریه های متقاعدسازی یعنی مدل کوشش درخور و مدل استشهادی – نظام دار معرفی می شوند. و در نهایت رابطه بین رسانه ها و فرایند اقناع و نقش رسانه ها در افکار عمومی توضیح داده می شود.

واژگان کلیدی:
ارتباطات، اقناع، نگرش، رسانه، افکار عمومی، نظریه های متقاعدسازی، طرح های تغییر نگرش، طرح های پایه ای اقناع.


مقدمه:
ارتباطات سنگ پایة اولیه تمدن بشری است. هر قدر که جامعه از سادگی به سوی بغرنجی پیش می رود و پیچیده تر می شود، ارتباطات انسانی نیز اشکال پیچیده تری به خود می گیرد. ارتباطات در سال های اخیر، به ویژه پس از سال های 1950 در غرب مورد توجه وافر علما و دست اندرکاران رشته های مختلف علمی از روان شناسی و جامعه شناسی گرفته تا مدیریت و علوم کامپیوتر قرار گرفته است. در این میان ارتباطات اقناعی جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داده است. ارتباطات اقناعی وقتی که در یک سطح کلان مورد توجه قرار می گیرد، بحث افکار عمومی را به ذهن متبادر می کند. امروزه کمتر کسی است که از اهمیت فرایند اقناع و نقشی که رسانه های جمعی در این میان و در جهت شکل دادن به افکار عمومی ایفا می کنند آگاه نباشد. با توجه به اهمیت این بحث در این مقاله به معرفی مشهورترین تئوری های اقناعی و نقش رسانه ها در شکل دادن به افکار عمومی می پردازیم.
ارتباطات:ارسطو فیلسوف یونانی شاید اولین دانشمندی باشد که 2300 سال پیش نخستین بار در زمینه ارتباطات سخن گفت. وی در تعریف ارتباط می نویسد: «ارتباط عبارت است از جست و جو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران» (محسنیان راد، 1385، 43).
شاید بسیاری از تعریف هایی که برای ارتباط ارائه شده است، تا حدودی از تعریف ارسطو سرچشمه گرفته باشد. به عنوان نمونه ویلبر شرام در کتاب فراگرد و تاثیر ارتباط جمعی می گوید: «در فراگرد ارتباط به طور کلی ما می خواهیم با گیرنده پیام خود در یک مورد و مسئله معین همانندی (اشتراک فکر) ایجاد کنیم» (محسنیان راد، 1385، 43).
میلر در تعریف ارتباط می نویسد: «ارتباط هنگامی روی می دهد که یک منبع پیام، علایمی را از طریق کانال به دریافت کننده ای که مقصد محسوب می شود ارسال کند» (محسنیان راد، 1385، 47).
در فرهنگ لغات وبستر برای عمل ارتباط برقرار کردن از معادل هایی نظیر رساندن، بخشیدن، انتقال دادن و ... استفاده شده است (محسنیان راد، 1385، 41).
برخی بر این عقیده اند که کلمه ارتباطات از لغت لاتین Communicate مشتق شده است که این لغت خود در زبان لاتین به معنای (To make common) یا عمومی کردن و یا به عبارت دیگر در معرض عموم قراردادن است (فرهنگی، 1378، 6).
آنچه در جریان ارتباط مطرح می شود اطلاعات است. اطلاعات سازمان یافته ای که تحت عنوان پیام در قالب یکی از اشکال ارتباط کلامی یا غیرکلامی تعریف می شود. ارتباط حداقل به سه عنصر احتیاج دارد که عبارتند از: منبع، پیام و مقصد (دادگران، 1385، 23). ارتباط بین این سه عنصر در شکلی خلاصه به صورت زیر است، هر چند که اشکال پیچیده تر و کامل تری نیز برای بیان این رابطه وجود دارد. (اسدی، 1371، 103)

اقناع:
نقطه اوج مبحث ارتباطات اقناع است. مصدر آن قناعت است و قناعت یعنی بسندگی، سیری، اشباع، بی نیازی و به ثمر نشستن و کامل شدن. و اینها همه نشانه هایی از پیروزی و رضایت مندی است.
بطور کلی اقناع هدف اساسی و غایی همه نوع رفتارهای ارتباطی است. ارتباط موفق و موثر آن گونه ارتباطی است که نتیجه دلخواه یعنی اقناع را بدنبال داشته باشد. در این صورت می توانیم به آن ارتباط متعالی نیز بگوییم (متولی، 1384، 74).
من پیامی می فرستم و مخاطبین با دریافت این پیام سه نوع واکنش می توانند داشته باشند: رد و نفی، بی تفاوتی و خنثی، پذیرش و رضایت مندی (متولی، 1384، 147). زمانی که حالت پذیرش رخ می دهد، می توان گفت که گیرنده و مخاطب اقناع شده است.
اقناع به عنوان فرایند ارتباطاتی تعریف می شود که در آن یک منبع شواهد و نتایجی را بیان می کند و هدف وی غالب آمدن بر دریافت کننده و ایجاد تغییری در وی است (Mason, 2001, 716).
اقناع دارای صفاتی است که اشکال دیگر قدرت فاقد آن هستند زیرا دربردارنده خاصیت روان شناختی آزادی است و ترغیب شوندگان احساس می کنند که موافق میل خود اهداف و رهنمودهای تعیین شده را انجام می دهند (بینگر، 1376، 10). به نوعی اقناع عبارت است از تلاش صادقانه برای مجاب ساختن مخاطبین به پذیرش موضوع و خواسته ای بوسیله ارائه مناسب اطلاعات مربوط (متولی، 1384، 73).
برخی احساس می کنند که اقناع و ترغیب واژه ای منفی است و حکایت از دخالتی غیرمنصفانه در افراد دارد. ما می خواهیم بیان کنیم که این واژه مثبت است و چنین نیست. اقناع متقاعد کردن افراد برای نگریستنی متفاوت و عمیق در مفاهیم و اشیاء است. زمانی که ما دیگران را قانع می کنیم ما بدنبال تغییر در رفتار، ادراک، قضاوت و ... سایرین هستیم (Alexander, Fives, Buehl, Mulhern, 2002, 796).
به طور کلی، ارتباط متقاعدگرایانه عبارت است از طرح هر پیامی که به قصد شکل دادن، تقویت یا تغییر پاسخ های شناختی، عاطفی و رفتاری دیگران طراحی شده باشد.
در اقناع ما به نوعی دنبال ترغیب مخاطب هستیم. ترغیب عبارت است از؛ تمهیدپردازی و آماده سازی، انگیزه سازی و برانگیختن مخاطبین در راستای متحقق ساختن اهداف عمدتاً تبلیغی (متولی، 1384، 65). ابزارهای ترغیب عبارتند از شعر، موسیقی، آواز، دکور، آمار و ارقام و .... (متولی، 1384، 66).
فعالیت های شناخته شده رسمی و غیررسمی متعددی در جامعه رواج دارند که خواسته یا ناخواسته از فنون ارتباط متقاعدگرایانه استفاده می کنند و همواره هدفشان تاثیرگذاری بر مردم است. اطلاع رسانی ، خبر ، آموزش ، مشاوره ، تبلیغ ، جنگ روانی ، در ردیف شناخته شده ترین انواع این گونه ارتباطات محسوب می شوند (حکیم آرا، 1384، 5). در این راستا، نزدیک ترین واژه به بحث اقناع، تبلیغ است (حکیم آرا، 1384، 5). در این راستا اشاره ای مختصر به بحث تبلیغ خواهیم کرد تا مرز بین آنها روشن شود.
از نظر دفلور و دنیس، تبلیغ شکل کنترل شده ای از ارتباط متقاعدگرانه است که با توسل به راهبردهای مختلف می کوشد مخاطب خود را به خرید کالا یا خدمات متقاعد کند (حکیم آرا، 1384، 14).

تاریخچه متقاعدسازی:
تاریخچه متقاعدسازی به دو برهه زمانی تقسیم می شود:
برهه اول، یعنی دوره یونان باستان که در آن از این مفهوم در چارچوب مفاهیم نفوذ و تاثیرگذاری کلامی استفاده و اصطلاح «معانی و بیان» به آن اطلاق می شد. برهه دوم که از حدود اوایل قرن بیستم شروع شد و در آن مفهوم متقاعدسازی به عنوان کوششی برای تغییر باورها، نگرش ها و رفتار مردم در شاخه روان شناسی اجتماعی به گونه ای نظام یافته بررسی و مطالعه شده است (حکیم آرا، 1384، 121).

ویژگی های فرایند ارتباطات اقناعی:
ارتباطات اقناعی دارای ویژگی هایی است که برخی از آن ها عبارتند از:
- هدف و نیت خیر: هدف ارتباطات اقناعی باید از آلودگی ها پاک بوده و از خلوص بهره مند باشد.
- صداقت: صداقت و راستی به جان ها نور اعتماد می بخشد و اعتماد سنگ بنای رفیع قناعت و اجابت است.
- نه سیاه، نه سفید، خاکستری: مطلق انگاری شایسته انسان خردورز نیست. مطلق انگاری، یکی از موانع برقراری ارتباط اقناعی نیز می باشد.
- صراحت: زبان بی غل و غش یکی از ابزارهای مفید متقاعدسازی است.
- منفعت: ذات و جوهره انسان بر منفعت طلبی سرشته است و همه تحرک ها و تلاش های انسان ها برای کسب منفعتی و یا دفع خطری است.
- دوسویه و تعاملی: از لوازم اساسی و ضروری متقاعدسازی وجود فضای امن تبادل آراء و گفتگو و تعامل است.
- زبان آشنا: از دیگر مولفه های مهم اقناع، زبان آشنای مفاهیم است. آشنا در برابر غریبه است و زبان غریبه زبانی است که مخاطب آن را آشنا نیابد، به راحتی به ذهن نیاید و انرژی و توان بسیاری برای ادراکش لازم آید.
- مستند و مستدل: از نشانه های مستحکم بودن هر سخن، مستدل بودن آن است. یعنی دلالت دادن به دلایل و براهین روشن و قابل قبول.
- ابزار مناسب: از دیگر اصول و مولفه های اقناع و متقاعدسازی، انتخاب ابزار و مجرای مناسب برای حمل و نقل و ارسال و انتشار پیام است.
- معقول و منطقی: محتوای پیامی که اقناع مخاطبین را نشانه گرفته، ناگزیر می باید به سلاح عقلانیت و تفکر منطقی مجهز باشد.
- منشاء مشروع: هرگونه پیامی نشأت گرفته از منبع و بستری است که کیفیت آن منبع و بستر در ساختار و محتوای پیام تجلی می یابد و می تواند یکی از مولفه های نحوه تاثیرگذاری بر مخاطبینش باشد.
- آراستگی و پیراستگی (جذابیت): مقصود آن است که از معطر کردن و ملاحت بخشیدن به پیام ها و در یک کلام زیباسازی آنها غفلت ننماییم.
- هم ترازی با مخاطب (مخاطب شناسی): مجموعه عناصر هدف، منبع، پیام و ابزار باید با مخاطب در یک تراز باشد (متولی، 1384، 206-152).

زمینة ارتباطات اقناعی:
یکی از چارچوب های عمده مأخذ ما در برنامه ریزی ارتباطات اقناعی روانشناسی است. نقطه شروع فرمول م  اُ  پ است. (بینگر، 1376، 49)
ارتباط فی نفسه واکنش نیست اما عمدتاً رابطه ای است که با انتقال محرک و بروز واکنش شکل می گیرد. فردی که در میان این روابط قرار دارد به عنوان ربط دهنده عمل می کند و ما نقش او را با نشان دادن موقعیت جعبه سیاه نمایش می دهیم. (بینگر، 1376، 50)
نگرش ها سیم کشی درون جعبه سیاه بوده و رابطه بین فرد و محیط او را توضیح می دهند. در عام ترین سطح عقاید و نگرش های فرد به عنوان میانجی بین نیازهای درونی او و محیط بیرونی عمل می کنند.
به عبارتی می توان گفت که نگرش به عنوان مکانیزمی ذخیره ساز و انتقال دهنده عمل می کند. در یک جهت زمانی، زمان حاضر را به زمان گذشته پیوند می دهد و در جهت زمانی دیگر، حال را با آینده مربوط می کند (بینگر، 1376، 56).
در بطن استراتژی ارتباطات، توجه اصلی معطوف نگرش و رفتار مردم است. در اصل ما می خواهیم نگرش یا ذهنیت یک نفر را درباره چیزی تغییر دهیم، به این امید که در موقعیت مناسب او بر طبق آرزوهای ما عمل کند.

نگرش:
باید توجه داشته باشیم که نگرش ها مادرزادی نیستند و همواره طی تجربه در طول زندگی اجتماعی کسب می شوند (حکیم آرا، 1384، 92). نگرش ها، ارزیابی های کلی و به نسبت پایداری هستند که مردم از موضوع های مختلف دارند (حکیم آرا، 1384، 91).
نگرش مجموعه ای از اعتقادات، عواطف و نیات رفتاری نسبت به یک شیء، شخص یا واقعه است. به عبارتی تمایل نسبتاً پایدار به شخصی، چیزی یا رویدادی است که در احساس و رفتار نمایان می شود (قلی پور، 1386، 108). به عبارتی می توان گفت، نگرش احساسی است درونی که رفتار نماد بیرونی آن است (ماکسوِل، امینی، 1382، 28).
نگرش انسان ها در خلاء شکل نمی گیرد. در شکل گیری نگرش عوامل زیادی دخیل هستند. نگرش، زمینه و تجارب آموخته شده ای است که بر اساس آن نسبت به یک موضوع به شکل مطلوب یا نامطلوب ارزیابی صورت می گیرد (سیدجوادین، 1383، 90).
گوردون آلپورت در یک تعریف کلاسیک چنین بیان می کند: نگرش عبارت است از آمادگی ذهنی و عصبی که از طریق تجربه سازمان می یابد و بر واکنش فرد در مقابل تمام اشیا و وضعیت هایی که به آن ربط دارد اثری هدایت کننده یا پویا بجا می گذارد (بینگر، 1376، 52).
عناصر تشکیل دهنده نگرش عبارتند از:
مولفه های شناختی: عبارت است از آگاهی، فهم و دانش نسبت به وجود محصول.
مولفه های عاطفی: عبارت است از ارزیابی، دوست داشتن و ترجیح دادن یک محصول بر محصول دیگر.
مولفه های رفتاری: عبارت است از گرایش، میل، قصد خرید و آزمایش کردن یک محصول.
برای مثال طرفداران حفظ محیط زیست معتقدند که آلودگی هوا باعث از بین رفتن لایه اوزون می شود که خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد (شناختی)، آنها ممکن است به خاطر انقراض گیاهان و جانوران ناراحت شوند (عاطفی) و بر این اساس آنها از وسیله نقلیه عمومی به جای خودرو شخصی استفاده و در فرایند بازیافت شرکت خواهند کرد (رفتاری) (بُهنر، وانِک؛ مهداد؛ 1384؛ 17).

بنیان های روان شناسانه طرح های تغییر نگرش:
بین نگرش و رفتار یک رابطه علی و معلولی وجود دارد. یعنی نگرش فرد تعیین کننده کارهایی است که وی انجام می دهد (رابینز؛ پارسائیان، اعرابی؛ 1378؛ 51).
باید مدنظر داشته باشیم که برای تغییر رفتار، باید به تغییر نگرش آنها پرداخت. البته تغییر نگرش گاهی منجر به تغییر رفتار می شود. تحقیقات فراتحلیل اخیر نشان می دهند که یک میزان بالا تغییر در نگرش گاهی منجر به میزان پایینی تغییر در رفتار می شود (Arbuthnott, 2009, 153-154). اگرچه رابطه بین نگرش و رفتار چندان مستحکم نیست، برعکس رابطه بین رفتار و نگرش بسیار مستحکم است.
در زمینه تغییر نگرش طرح های روان شناسانه ای مطرح شده اند که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم:
تئوری فراگیری: این تئوری از بررسی و مطالعه فرایند یادگیری انسان و حیوان حاصل شده است. کارل هاولند در این تئوری بیان می کند که اصول عامی وجود دارد که می توان آنها را به تمام شیوه های فراگیری تسری داد. از این منظر فراگیری یک نگرش، تفاوتی با کسب مهارت هایی مانند موتورسواری، از حفظ خواندن شعر و ... ندارد 
(بینگر، 1376، 66).
برای تحقق فراگیری چهار عامل اصلی – محرک خارجی، ارگانیزم برانگیخته، پاسخ، پاداش- وجود دارد که اگر پیام گذار بتواند هر چهار عامل فراگیری را کنترل کند، شانس موفقیت او زیاد خواهد بود.
محرک خارجی: هدف کل فراگیری این است که رابطه ای میان محرک و پاسخِ مقبول، ایجاد و آن را تقویت کند (بینگر، 1376، 67).
ارگانیزیم برانگیخته: بدون وجود انگیزه فرد چیزی را فرا نمی گیرد. زیرا انگیزه توانایی و انرژی به وجود می آورد که او را وادار می سازد نسبت به محرکی خاص واکنش نشان دهد. هر چه انگیزه قوی تر باشد – البته تا نقطه ای خاص- رابطه میان محرک و پاسخی که فرد مورد نظر را ارضا می کند قوی تر خواهد بود (بینگر، 1376، 68).
پاسخ: خروجی فرد در مقابل محرکی خاص واکنش نام دارد (بینگر، 1376، 71).
پاداش: هر چیزی که بتواند رابطه محرک – پاسخ را تقویت کند پاداش نام دارد. پاسخی که پاداش دریافت می کند از نظر آماری به احتمال زیادی در مقایسه با موردی که پاداش دریافت نکرده است بیشتر تکرار می شود. برای دستیابی به این نتیجه پاداش باید معمولاً ایجاد رضایت کند (بینگر، 1376، 72).
هر چند که پیام گذار تمایل به کنترل هر چهار عنصر دارد، اما اساساً پیام گذار فقط قادر به کنترل عنصر محرک و احتمالاً بعضی از پاداش ها خواهد بود.
تئوری سازگاری شناختی: این نظریه به انسان به عنوان موجودی منطقی می نگرد که می کوشد تا تصویر با مفهومی از خود و دنیای پیرامونش بسازد. ردپای آغاز نظریه های سازگاری شناختی را معمولاً باید در نظریه تعادل فریتز هایدر جستجو کرد.
این تئوری حاصلِ ترکیب سه جزء می باشد که عبارتند از: یک فرد P که تجزیه و تحلیل معطوف به اوست، شخص دیگر O و یک هویت غیرشخصی X که می تواند یک شی مادی، یک ایده، یک رویداد و یا شبیه به آن باشد. رابطه میان این عناصر می تواند هم متعادل و هم غیرمتعادل باشد. اگر فردی فرد دیگر را دوست دارد و هر دو نظر همانندی در مورد یک چیز دارند، در این حالت سیستم تعادل دارد. اما فرض کنید این دو فرد هر کدام در مورد یک مسئله یک نظر متفاوت دارند. در این حالت سیستم نامتعادل است. در این حالت فرد P می تواند از طریق تغییر نگرش خویش نسبت به O و یا X تعادل را احیا کند (بینگر، 1376، 76).
تئوری ادراکی: این تئوری بیان می کند که افراد گوناگون از نظر درک و برداشت از موضوع با هم تفاوت دارند. از این منظر گاهی اوقات تغییر نگرش نه تنها بیانگر پاسخی تازه به محرکی کهنه است، بلکه در عین حال تعاریف تازه ای است از محرکی که پاسخ در مقابل آن ابراز می شود. این نظریه توجه ما را به نقشی که چارچوب مرجع یک شخص ایفا می نماید جلب می کند (بینگر، 1376، 79). باید توجه داشته باشیم که چهارچوب مرجع هر فرد در اصل همان ایدئولوژی هر فرد است.
تئوری عملکردی: برخلاف نظریه اداراکی که همّ خود را مصروف توجه به بیرون – یعنی چیزی که در محیط قابل مشاهده است- می کند، نظریه عملکردی به درون توجه نشان می دهد. بر این مبنا نگرش های یک فرد بیشتر بر اساس نیازهای او تعیین می شود تا موضع خاصی که نگرش به سمت آن سوق یافته است. برداشت عملکردی تلاشی است برای فهم دلایل مردم در داشتن و حفظ نگرش هایشان (بینگر، 1376، 80).

عملکردهای نگرش ها برای افراد:
دانیل کاتز برای نگرش ها چهار عملکرد قائل است که عبارتند از:
- عملکرد ابزاری، تعدیلی یا سودمندی: به معنای به حداقل رساندن مجازات ها و به حداکثر رساندن
پاداش ها است. این عملکرد با طرح های انگیزشی و اجتماعی ارتباط دارد.
- عملکرد خوددفاعی: به معنای دفاع از خودیت خود در مقابل محرک های غیر قابل قبول و عوامل تهدید کننده است. این عملکرد نیز بسیار منطبق با طرح شخصیتی است.
- عملکرد بیان ارزشی: به معنای داشتن احساس مثبت درباره ارزش های اصلی و شخصیتی است که فرد احساس میکند. این عملکرد منطبق با طرح شخصیتی است.
- کارکرد شناخت: به معنای برآوردن میل به آگاهی و یا فراهم کردن ساختاری که بدون آنها دنیا آشفته خواهد بود، مثل باورهای مذهبی و یا ارزش های فرهنگی. این عملکرد با طرح شناختی ارتباط دارد (بینگر، 1376، 81-80).


ادامه مقاله در بخش دوم


Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 ساعت 03 و 16 دقیقه و 29 ثانیه

Thanks a lot. Useful stuff!
usa cialis online safe dosage for cialis cialis soft tabs for sale cialis et insomni buy cialis sample pack cialis generico milano acheter cialis kamagra cialis 20 mg best price cialis canada pastillas cialis y alcoho
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 07 و 53 دقیقه و 18 ثانیه

Kudos. I appreciate it.
can i take cialis and ecstasy buy generic cialis where do you buy cialis cialis para que sirve cialis efficacit order cialis from india cialis 20 mg best price tadalafil 20 mg canada discount drugs cialis cialis 5mg prix
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 12 و 49 دقیقه و 16 ثانیه

Kudos, Ample posts.

we like it cialis soft gel generic cialis pill online cialis super kamagra price cialis wal mart pharmacy sublingual cialis online cialis 5mg canadian drugs generic cialis cialis uk next day cialis generico callus
buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 01 و 19 دقیقه و 23 ثانیه

This is nicely expressed! .
cialis venta a domicilio cialis generique 5 mg cialis pills price each viagra or cialis tesco price cialis buy name brand cialis on line cialis 30 day trial coupon try it no rx cialis cialis 30 day sample cialis bula
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 14 و 23 دقیقه و 29 ثانیه

Seriously a good deal of beneficial information.
buy original cialis acheter du cialis a geneve cialis patent expiration cialis generisches kanada interactions for cialis callus cialis 200 dollar savings card look here cialis cheap canada cialis 5 effetti collaterali cialis professional yohimbe
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 02 و 56 دقیقه و 44 ثانیه

Really all kinds of excellent information.
cialis efficacit cialis pills in singapore cialis e hiv buying brand cialis online we recommend cialis best buy enter site natural cialis cialis kaufen cialis price in bangalore we like it cialis soft gel cialis 5 mg buy
buy cialis without a doctor's prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 13 و 52 دقیقه و 53 ثانیه

Many thanks. Valuable stuff.
cialis generika link for you cialis price cialis soft tabs for sale we recommend cialis best buy cialis usa cost cialis 20mg preis cf cialis 5 mg para diabeticos cialis uk cialis patent expiration american pharmacy cialis
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 02 و 38 دقیقه و 39 ثانیه

Amazing info. Regards!
cialis for daily use 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generika in deutschland kaufen cialis dose 30mg buy name brand cialis on line cialis sans ordonnance price cialis per pill cialis online napol cialis for daily use no prescription cialis cheap
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 13 و 52 دقیقه و 58 ثانیه

Amazing lots of great information.
generic cialis cialis 20mg preis cf generic cialis at the pharmacy cialis 200 dollar savings card safe site to buy cialis online generic cialis at walmart cialis australian price cialis therapie cilas weblink price cialis
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 02 و 24 دقیقه و 28 ثانیه

Beneficial advice. With thanks!
effetti del cialis cialis ahumada we recommend cheapest cialis no prescription cialis cheap generic cialis review uk link for you cialis price legalidad de comprar cialis estudios de cialis genricos cialis prezzo in linea basso we like it safe cheap cialis
buy cials online
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 01 و 58 دقیقه و 08 ثانیه

Fantastic write ups. Thanks.
cialis flussig buy cialis online cialis 20mg preis cf generic low dose cialis tadalafil enter site very cheap cialis online prescriptions cialis cipla cialis online cialis generique cialis uk
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 14 و 38 دقیقه و 27 ثانیه

You made the point.
we choice cialis pfizer india does cialis cause gout cialis therapie enter site very cheap cialis cialis online wow cialis 20 cialis prezzo in linea basso cialis diario compra cialis kamagra levitra tadalafil 20 mg
buy cheap cialis in canada
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 02 و 51 دقیقه و 37 ثانیه

With thanks! I value this!
cialis bula opinioni cialis generico prezzo di cialis in bulgaria fast cialis online order generic cialis online brand cialis generic we like it cialis price cialis arginine interactio compare prices cialis uk chinese cialis 50 mg
buy cialis cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 15 و 32 دقیقه و 16 ثانیه

Nicely put, Kudos.
female cialis no prescription venta cialis en espaa cialis venta a domicilio cialis online sublingual cialis online click now cialis from canada tadalafil 10 mg generic cialis at the pharmacy cialis herbs cialis tablets
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 03 و 27 دقیقه و 12 ثانیه

Really lots of beneficial tips.
cialis 5 effetti collaterali cialis 5 effetti collaterali cialis soft tabs for sale canadian drugs generic cialis what is cialis weblink price cialis cialis sans ordonnance viagra vs cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis generico lilly
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 14 و 54 دقیقه و 47 ثانیه

You said it adequately.!
effetti del cialis cialis generico en mexico cialis from canada generic cialis pill online buy original cialis canadian drugs generic cialis we choice cialis pfizer india cialis for bph buying brand cialis online viagra vs cialis vs levitra
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 02 و 56 دقیقه و 37 ثانیه

Excellent content. Regards!
tesco price cialis deutschland cialis online cialis wir preise if a woman takes a mans cialis cialis generico milano cialis prezzo in linea basso precios de cialis generico female cialis no prescription cialis herbs precios cialis peru
generic levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 17 و 34 دقیقه و 14 ثانیه

Useful forum posts. With thanks.
buy levitra 20 mg levitra 20mg buy levitra 10mg levitra 10 mg kopen buy levitra generic levitra online cheap 20mg levitra levitra 10 mg kopen buy generic levitra levitra 10 mg kopen
Cialis canada
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 10 و 00 دقیقه و 41 ثانیه

You suggested that very well!
tadalafil tesco price cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis professional yohimbe cialis kaufen generic cialis levitra we recommend cialis info safe dosage for cialis we choice cialis pfizer india cialis lowest price
buy cialis germany
یکشنبه 8 مهر 1397 ساعت 06 و 03 دقیقه و 02 ثانیه

Thanks a lot! Plenty of stuff.

cialis side effects dangers cuanto cuesta cialis yaho buy cialis online cheapest enter site natural cialis cialis purchasing cialis usa cost prescription doctor cialis we recommend cialis info cialis alternative generic cialis pill online
online canadian pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 19 و 47 دقیقه و 33 ثانیه

You actually reported this effectively!
most reliable canadian pharmacies online pharmacies of canada is trust pharmacy in canada legitimate canada drug pharmacy canadian government approved pharmacies canadian pharmacy online 24 canadian pharmaceuticals companies pharmacy canada 24 canadian pharmacys canadian pharmacy king
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 21 و 05 دقیقه و 38 ثانیه

Truly many of amazing material.
cialis qualitat tadalafil tablets cialis authentique suisse tadalafil generic opinioni cialis generico no prescription cialis cheap cialis vs viagra dose size of cialis no prescription cialis cheap where to buy cialis in ontario
http://cialisvbuy.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 18 و 05 دقیقه و 40 ثانیه

Terrific postings. Appreciate it!
only best offers 100mg cialis cialis online walgreens price for cialis order cialis from india cialis rckenschmerzen buy cialis online nz purchase once a day cialis cialis tablets for sale cialis kaufen generic cialis with dapoxetine
http://cialisvbuy.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 07 و 07 دقیقه و 35 ثانیه

Fantastic material. Thanks a lot.
cialis coupon cialis en mexico precio cialis generique 5 mg cialis daily cialis 5 effetti collaterali cialis for sale cialis prezzo in linea basso cialis prezzo in linea basso cialis rezeptfrei what is cialis
trust pharmacy of canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 23 و 00 دقیقه و 40 ثانیه

Amazing a good deal of beneficial information!
trust pharmacy canadian canadian pharmacies online prescriptions canadian government approved pharmacies drugs for sale on internet canadian pharmaceuticals canadian pharmacies canadian medications pharmacy canadianpharmacy buy vistagra online safe pharmacy canada online prescriptions
purchase of viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 05 و 53 دقیقه و 28 ثانیه

You actually suggested that fantastically.
where can i purchase viagra online buy viagra online canada no prescription viagra pharmacy levitra buy viagra online without rx buy viagra no prescription uk buy viagra online next day delivery uk cheap viagra online usa where to buy sildenafil uk buy viagra without consultation
Cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 22 و 04 دقیقه و 05 ثانیه

This is nicely expressed. !
cialis farmacias guadalajara female cialis no prescription cialis cost import cialis cialis taglich no prescription cialis cheap pastillas cialis y alcoho calis cialis super kamagra cialis bula
cialissy.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 04 و 07 دقیقه و 33 ثانیه

Nicely put, With thanks!
buying cialis overnight cialis herbs cialis dosage amounts free generic cialis where do you buy cialis low cost cialis 20mg precios cialis peru cialis 100mg suppliers achat cialis en suisse buy cialis uk no prescription
http://cialisvonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 14 و 16 دقیقه و 13 ثانیه

You said it perfectly!
costo in farmacia cialis cialis 5 mg schweiz we like it safe cheap cialis generic low dose cialis only now cialis 20 mg cialis generico postepay cialis free trial if a woman takes a mans cialis cialis soft tabs for sale buying cialis in colombia
buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 04 و 13 دقیقه و 15 ثانیه

You said it adequately..
cheap generic viagra online pharmacy buying viagra ireland buy viagra uk online buy viagra on line best place to buy viagra viagra how to get a prescription buy viagra forum sildenafil and viagra pharmacy online can i buy viagra without a prescription
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30