تبلیغات
منطقه آزاد - بخش اول تئوری های ارتباطات اقناعی
سه شنبه 31 تیر 1393

بخش اول تئوری های ارتباطات اقناعی

   نوشته شده توسط: علی ولی پور    نوع مطلب :ارتباطات ،بخش اول

تئوری های ارتباطات اقناعی


دکتر فریدون وردی نژاد:
چکیده:

در این مقاله به دنبال بیان کردن تئوری های اقناعی هستیم. در این راستا ابتدا به تعریف ارتباطات اقناعی، تفاوت آن با واژگانی همانند تبلیغ، ویژگی های ارتباطات اقناعی، تاریخچه متقاعدسازی و رابطه بین فرایند اقناع و نگرش ها در افراد می پردازیم. از آنجایی که تغییر نگرش لازمه رخ دادن اقناع است، طرح های تغییر نگرش (طرح فراگیری، طرح سازگاری شناختی، طرح عملکردی و طرح ادراکی) معرفی می شوند. سپس بر مبنای طرح های تغییر نگرش، طرح های پایه ای اقناع (طرح های محرک – پاسخ، شناختی، انگیزشی، اجتماعی و شخصیتی) بررسی می شوند. سپس مشهورترین نظریه های متقاعدسازی یعنی مدل کوشش درخور و مدل استشهادی – نظام دار معرفی می شوند. و در نهایت رابطه بین رسانه ها و فرایند اقناع و نقش رسانه ها در افکار عمومی توضیح داده می شود.

واژگان کلیدی:
ارتباطات، اقناع، نگرش، رسانه، افکار عمومی، نظریه های متقاعدسازی، طرح های تغییر نگرش، طرح های پایه ای اقناع.


مقدمه:
ارتباطات سنگ پایة اولیه تمدن بشری است. هر قدر که جامعه از سادگی به سوی بغرنجی پیش می رود و پیچیده تر می شود، ارتباطات انسانی نیز اشکال پیچیده تری به خود می گیرد. ارتباطات در سال های اخیر، به ویژه پس از سال های 1950 در غرب مورد توجه وافر علما و دست اندرکاران رشته های مختلف علمی از روان شناسی و جامعه شناسی گرفته تا مدیریت و علوم کامپیوتر قرار گرفته است. در این میان ارتباطات اقناعی جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داده است. ارتباطات اقناعی وقتی که در یک سطح کلان مورد توجه قرار می گیرد، بحث افکار عمومی را به ذهن متبادر می کند. امروزه کمتر کسی است که از اهمیت فرایند اقناع و نقشی که رسانه های جمعی در این میان و در جهت شکل دادن به افکار عمومی ایفا می کنند آگاه نباشد. با توجه به اهمیت این بحث در این مقاله به معرفی مشهورترین تئوری های اقناعی و نقش رسانه ها در شکل دادن به افکار عمومی می پردازیم.
ارتباطات:ارسطو فیلسوف یونانی شاید اولین دانشمندی باشد که 2300 سال پیش نخستین بار در زمینه ارتباطات سخن گفت. وی در تعریف ارتباط می نویسد: «ارتباط عبارت است از جست و جو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران» (محسنیان راد، 1385، 43).
شاید بسیاری از تعریف هایی که برای ارتباط ارائه شده است، تا حدودی از تعریف ارسطو سرچشمه گرفته باشد. به عنوان نمونه ویلبر شرام در کتاب فراگرد و تاثیر ارتباط جمعی می گوید: «در فراگرد ارتباط به طور کلی ما می خواهیم با گیرنده پیام خود در یک مورد و مسئله معین همانندی (اشتراک فکر) ایجاد کنیم» (محسنیان راد، 1385، 43).
میلر در تعریف ارتباط می نویسد: «ارتباط هنگامی روی می دهد که یک منبع پیام، علایمی را از طریق کانال به دریافت کننده ای که مقصد محسوب می شود ارسال کند» (محسنیان راد، 1385، 47).
در فرهنگ لغات وبستر برای عمل ارتباط برقرار کردن از معادل هایی نظیر رساندن، بخشیدن، انتقال دادن و ... استفاده شده است (محسنیان راد، 1385، 41).
برخی بر این عقیده اند که کلمه ارتباطات از لغت لاتین Communicate مشتق شده است که این لغت خود در زبان لاتین به معنای (To make common) یا عمومی کردن و یا به عبارت دیگر در معرض عموم قراردادن است (فرهنگی، 1378، 6).
آنچه در جریان ارتباط مطرح می شود اطلاعات است. اطلاعات سازمان یافته ای که تحت عنوان پیام در قالب یکی از اشکال ارتباط کلامی یا غیرکلامی تعریف می شود. ارتباط حداقل به سه عنصر احتیاج دارد که عبارتند از: منبع، پیام و مقصد (دادگران، 1385، 23). ارتباط بین این سه عنصر در شکلی خلاصه به صورت زیر است، هر چند که اشکال پیچیده تر و کامل تری نیز برای بیان این رابطه وجود دارد. (اسدی، 1371، 103)

اقناع:
نقطه اوج مبحث ارتباطات اقناع است. مصدر آن قناعت است و قناعت یعنی بسندگی، سیری، اشباع، بی نیازی و به ثمر نشستن و کامل شدن. و اینها همه نشانه هایی از پیروزی و رضایت مندی است.
بطور کلی اقناع هدف اساسی و غایی همه نوع رفتارهای ارتباطی است. ارتباط موفق و موثر آن گونه ارتباطی است که نتیجه دلخواه یعنی اقناع را بدنبال داشته باشد. در این صورت می توانیم به آن ارتباط متعالی نیز بگوییم (متولی، 1384، 74).
من پیامی می فرستم و مخاطبین با دریافت این پیام سه نوع واکنش می توانند داشته باشند: رد و نفی، بی تفاوتی و خنثی، پذیرش و رضایت مندی (متولی، 1384، 147). زمانی که حالت پذیرش رخ می دهد، می توان گفت که گیرنده و مخاطب اقناع شده است.
اقناع به عنوان فرایند ارتباطاتی تعریف می شود که در آن یک منبع شواهد و نتایجی را بیان می کند و هدف وی غالب آمدن بر دریافت کننده و ایجاد تغییری در وی است (Mason, 2001, 716).
اقناع دارای صفاتی است که اشکال دیگر قدرت فاقد آن هستند زیرا دربردارنده خاصیت روان شناختی آزادی است و ترغیب شوندگان احساس می کنند که موافق میل خود اهداف و رهنمودهای تعیین شده را انجام می دهند (بینگر، 1376، 10). به نوعی اقناع عبارت است از تلاش صادقانه برای مجاب ساختن مخاطبین به پذیرش موضوع و خواسته ای بوسیله ارائه مناسب اطلاعات مربوط (متولی، 1384، 73).
برخی احساس می کنند که اقناع و ترغیب واژه ای منفی است و حکایت از دخالتی غیرمنصفانه در افراد دارد. ما می خواهیم بیان کنیم که این واژه مثبت است و چنین نیست. اقناع متقاعد کردن افراد برای نگریستنی متفاوت و عمیق در مفاهیم و اشیاء است. زمانی که ما دیگران را قانع می کنیم ما بدنبال تغییر در رفتار، ادراک، قضاوت و ... سایرین هستیم (Alexander, Fives, Buehl, Mulhern, 2002, 796).
به طور کلی، ارتباط متقاعدگرایانه عبارت است از طرح هر پیامی که به قصد شکل دادن، تقویت یا تغییر پاسخ های شناختی، عاطفی و رفتاری دیگران طراحی شده باشد.
در اقناع ما به نوعی دنبال ترغیب مخاطب هستیم. ترغیب عبارت است از؛ تمهیدپردازی و آماده سازی، انگیزه سازی و برانگیختن مخاطبین در راستای متحقق ساختن اهداف عمدتاً تبلیغی (متولی، 1384، 65). ابزارهای ترغیب عبارتند از شعر، موسیقی، آواز، دکور، آمار و ارقام و .... (متولی، 1384، 66).
فعالیت های شناخته شده رسمی و غیررسمی متعددی در جامعه رواج دارند که خواسته یا ناخواسته از فنون ارتباط متقاعدگرایانه استفاده می کنند و همواره هدفشان تاثیرگذاری بر مردم است. اطلاع رسانی ، خبر ، آموزش ، مشاوره ، تبلیغ ، جنگ روانی ، در ردیف شناخته شده ترین انواع این گونه ارتباطات محسوب می شوند (حکیم آرا، 1384، 5). در این راستا، نزدیک ترین واژه به بحث اقناع، تبلیغ است (حکیم آرا، 1384، 5). در این راستا اشاره ای مختصر به بحث تبلیغ خواهیم کرد تا مرز بین آنها روشن شود.
از نظر دفلور و دنیس، تبلیغ شکل کنترل شده ای از ارتباط متقاعدگرانه است که با توسل به راهبردهای مختلف می کوشد مخاطب خود را به خرید کالا یا خدمات متقاعد کند (حکیم آرا، 1384، 14).

تاریخچه متقاعدسازی:
تاریخچه متقاعدسازی به دو برهه زمانی تقسیم می شود:
برهه اول، یعنی دوره یونان باستان که در آن از این مفهوم در چارچوب مفاهیم نفوذ و تاثیرگذاری کلامی استفاده و اصطلاح «معانی و بیان» به آن اطلاق می شد. برهه دوم که از حدود اوایل قرن بیستم شروع شد و در آن مفهوم متقاعدسازی به عنوان کوششی برای تغییر باورها، نگرش ها و رفتار مردم در شاخه روان شناسی اجتماعی به گونه ای نظام یافته بررسی و مطالعه شده است (حکیم آرا، 1384، 121).

ویژگی های فرایند ارتباطات اقناعی:
ارتباطات اقناعی دارای ویژگی هایی است که برخی از آن ها عبارتند از:
- هدف و نیت خیر: هدف ارتباطات اقناعی باید از آلودگی ها پاک بوده و از خلوص بهره مند باشد.
- صداقت: صداقت و راستی به جان ها نور اعتماد می بخشد و اعتماد سنگ بنای رفیع قناعت و اجابت است.
- نه سیاه، نه سفید، خاکستری: مطلق انگاری شایسته انسان خردورز نیست. مطلق انگاری، یکی از موانع برقراری ارتباط اقناعی نیز می باشد.
- صراحت: زبان بی غل و غش یکی از ابزارهای مفید متقاعدسازی است.
- منفعت: ذات و جوهره انسان بر منفعت طلبی سرشته است و همه تحرک ها و تلاش های انسان ها برای کسب منفعتی و یا دفع خطری است.
- دوسویه و تعاملی: از لوازم اساسی و ضروری متقاعدسازی وجود فضای امن تبادل آراء و گفتگو و تعامل است.
- زبان آشنا: از دیگر مولفه های مهم اقناع، زبان آشنای مفاهیم است. آشنا در برابر غریبه است و زبان غریبه زبانی است که مخاطب آن را آشنا نیابد، به راحتی به ذهن نیاید و انرژی و توان بسیاری برای ادراکش لازم آید.
- مستند و مستدل: از نشانه های مستحکم بودن هر سخن، مستدل بودن آن است. یعنی دلالت دادن به دلایل و براهین روشن و قابل قبول.
- ابزار مناسب: از دیگر اصول و مولفه های اقناع و متقاعدسازی، انتخاب ابزار و مجرای مناسب برای حمل و نقل و ارسال و انتشار پیام است.
- معقول و منطقی: محتوای پیامی که اقناع مخاطبین را نشانه گرفته، ناگزیر می باید به سلاح عقلانیت و تفکر منطقی مجهز باشد.
- منشاء مشروع: هرگونه پیامی نشأت گرفته از منبع و بستری است که کیفیت آن منبع و بستر در ساختار و محتوای پیام تجلی می یابد و می تواند یکی از مولفه های نحوه تاثیرگذاری بر مخاطبینش باشد.
- آراستگی و پیراستگی (جذابیت): مقصود آن است که از معطر کردن و ملاحت بخشیدن به پیام ها و در یک کلام زیباسازی آنها غفلت ننماییم.
- هم ترازی با مخاطب (مخاطب شناسی): مجموعه عناصر هدف، منبع، پیام و ابزار باید با مخاطب در یک تراز باشد (متولی، 1384، 206-152).

زمینة ارتباطات اقناعی:
یکی از چارچوب های عمده مأخذ ما در برنامه ریزی ارتباطات اقناعی روانشناسی است. نقطه شروع فرمول م  اُ  پ است. (بینگر، 1376، 49)
ارتباط فی نفسه واکنش نیست اما عمدتاً رابطه ای است که با انتقال محرک و بروز واکنش شکل می گیرد. فردی که در میان این روابط قرار دارد به عنوان ربط دهنده عمل می کند و ما نقش او را با نشان دادن موقعیت جعبه سیاه نمایش می دهیم. (بینگر، 1376، 50)
نگرش ها سیم کشی درون جعبه سیاه بوده و رابطه بین فرد و محیط او را توضیح می دهند. در عام ترین سطح عقاید و نگرش های فرد به عنوان میانجی بین نیازهای درونی او و محیط بیرونی عمل می کنند.
به عبارتی می توان گفت که نگرش به عنوان مکانیزمی ذخیره ساز و انتقال دهنده عمل می کند. در یک جهت زمانی، زمان حاضر را به زمان گذشته پیوند می دهد و در جهت زمانی دیگر، حال را با آینده مربوط می کند (بینگر، 1376، 56).
در بطن استراتژی ارتباطات، توجه اصلی معطوف نگرش و رفتار مردم است. در اصل ما می خواهیم نگرش یا ذهنیت یک نفر را درباره چیزی تغییر دهیم، به این امید که در موقعیت مناسب او بر طبق آرزوهای ما عمل کند.

نگرش:
باید توجه داشته باشیم که نگرش ها مادرزادی نیستند و همواره طی تجربه در طول زندگی اجتماعی کسب می شوند (حکیم آرا، 1384، 92). نگرش ها، ارزیابی های کلی و به نسبت پایداری هستند که مردم از موضوع های مختلف دارند (حکیم آرا، 1384، 91).
نگرش مجموعه ای از اعتقادات، عواطف و نیات رفتاری نسبت به یک شیء، شخص یا واقعه است. به عبارتی تمایل نسبتاً پایدار به شخصی، چیزی یا رویدادی است که در احساس و رفتار نمایان می شود (قلی پور، 1386، 108). به عبارتی می توان گفت، نگرش احساسی است درونی که رفتار نماد بیرونی آن است (ماکسوِل، امینی، 1382، 28).
نگرش انسان ها در خلاء شکل نمی گیرد. در شکل گیری نگرش عوامل زیادی دخیل هستند. نگرش، زمینه و تجارب آموخته شده ای است که بر اساس آن نسبت به یک موضوع به شکل مطلوب یا نامطلوب ارزیابی صورت می گیرد (سیدجوادین، 1383، 90).
گوردون آلپورت در یک تعریف کلاسیک چنین بیان می کند: نگرش عبارت است از آمادگی ذهنی و عصبی که از طریق تجربه سازمان می یابد و بر واکنش فرد در مقابل تمام اشیا و وضعیت هایی که به آن ربط دارد اثری هدایت کننده یا پویا بجا می گذارد (بینگر، 1376، 52).
عناصر تشکیل دهنده نگرش عبارتند از:
مولفه های شناختی: عبارت است از آگاهی، فهم و دانش نسبت به وجود محصول.
مولفه های عاطفی: عبارت است از ارزیابی، دوست داشتن و ترجیح دادن یک محصول بر محصول دیگر.
مولفه های رفتاری: عبارت است از گرایش، میل، قصد خرید و آزمایش کردن یک محصول.
برای مثال طرفداران حفظ محیط زیست معتقدند که آلودگی هوا باعث از بین رفتن لایه اوزون می شود که خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد (شناختی)، آنها ممکن است به خاطر انقراض گیاهان و جانوران ناراحت شوند (عاطفی) و بر این اساس آنها از وسیله نقلیه عمومی به جای خودرو شخصی استفاده و در فرایند بازیافت شرکت خواهند کرد (رفتاری) (بُهنر، وانِک؛ مهداد؛ 1384؛ 17).

بنیان های روان شناسانه طرح های تغییر نگرش:
بین نگرش و رفتار یک رابطه علی و معلولی وجود دارد. یعنی نگرش فرد تعیین کننده کارهایی است که وی انجام می دهد (رابینز؛ پارسائیان، اعرابی؛ 1378؛ 51).
باید مدنظر داشته باشیم که برای تغییر رفتار، باید به تغییر نگرش آنها پرداخت. البته تغییر نگرش گاهی منجر به تغییر رفتار می شود. تحقیقات فراتحلیل اخیر نشان می دهند که یک میزان بالا تغییر در نگرش گاهی منجر به میزان پایینی تغییر در رفتار می شود (Arbuthnott, 2009, 153-154). اگرچه رابطه بین نگرش و رفتار چندان مستحکم نیست، برعکس رابطه بین رفتار و نگرش بسیار مستحکم است.
در زمینه تغییر نگرش طرح های روان شناسانه ای مطرح شده اند که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم:
تئوری فراگیری: این تئوری از بررسی و مطالعه فرایند یادگیری انسان و حیوان حاصل شده است. کارل هاولند در این تئوری بیان می کند که اصول عامی وجود دارد که می توان آنها را به تمام شیوه های فراگیری تسری داد. از این منظر فراگیری یک نگرش، تفاوتی با کسب مهارت هایی مانند موتورسواری، از حفظ خواندن شعر و ... ندارد 
(بینگر، 1376، 66).
برای تحقق فراگیری چهار عامل اصلی – محرک خارجی، ارگانیزم برانگیخته، پاسخ، پاداش- وجود دارد که اگر پیام گذار بتواند هر چهار عامل فراگیری را کنترل کند، شانس موفقیت او زیاد خواهد بود.
محرک خارجی: هدف کل فراگیری این است که رابطه ای میان محرک و پاسخِ مقبول، ایجاد و آن را تقویت کند (بینگر، 1376، 67).
ارگانیزیم برانگیخته: بدون وجود انگیزه فرد چیزی را فرا نمی گیرد. زیرا انگیزه توانایی و انرژی به وجود می آورد که او را وادار می سازد نسبت به محرکی خاص واکنش نشان دهد. هر چه انگیزه قوی تر باشد – البته تا نقطه ای خاص- رابطه میان محرک و پاسخی که فرد مورد نظر را ارضا می کند قوی تر خواهد بود (بینگر، 1376، 68).
پاسخ: خروجی فرد در مقابل محرکی خاص واکنش نام دارد (بینگر، 1376، 71).
پاداش: هر چیزی که بتواند رابطه محرک – پاسخ را تقویت کند پاداش نام دارد. پاسخی که پاداش دریافت می کند از نظر آماری به احتمال زیادی در مقایسه با موردی که پاداش دریافت نکرده است بیشتر تکرار می شود. برای دستیابی به این نتیجه پاداش باید معمولاً ایجاد رضایت کند (بینگر، 1376، 72).
هر چند که پیام گذار تمایل به کنترل هر چهار عنصر دارد، اما اساساً پیام گذار فقط قادر به کنترل عنصر محرک و احتمالاً بعضی از پاداش ها خواهد بود.
تئوری سازگاری شناختی: این نظریه به انسان به عنوان موجودی منطقی می نگرد که می کوشد تا تصویر با مفهومی از خود و دنیای پیرامونش بسازد. ردپای آغاز نظریه های سازگاری شناختی را معمولاً باید در نظریه تعادل فریتز هایدر جستجو کرد.
این تئوری حاصلِ ترکیب سه جزء می باشد که عبارتند از: یک فرد P که تجزیه و تحلیل معطوف به اوست، شخص دیگر O و یک هویت غیرشخصی X که می تواند یک شی مادی، یک ایده، یک رویداد و یا شبیه به آن باشد. رابطه میان این عناصر می تواند هم متعادل و هم غیرمتعادل باشد. اگر فردی فرد دیگر را دوست دارد و هر دو نظر همانندی در مورد یک چیز دارند، در این حالت سیستم تعادل دارد. اما فرض کنید این دو فرد هر کدام در مورد یک مسئله یک نظر متفاوت دارند. در این حالت سیستم نامتعادل است. در این حالت فرد P می تواند از طریق تغییر نگرش خویش نسبت به O و یا X تعادل را احیا کند (بینگر، 1376، 76).
تئوری ادراکی: این تئوری بیان می کند که افراد گوناگون از نظر درک و برداشت از موضوع با هم تفاوت دارند. از این منظر گاهی اوقات تغییر نگرش نه تنها بیانگر پاسخی تازه به محرکی کهنه است، بلکه در عین حال تعاریف تازه ای است از محرکی که پاسخ در مقابل آن ابراز می شود. این نظریه توجه ما را به نقشی که چارچوب مرجع یک شخص ایفا می نماید جلب می کند (بینگر، 1376، 79). باید توجه داشته باشیم که چهارچوب مرجع هر فرد در اصل همان ایدئولوژی هر فرد است.
تئوری عملکردی: برخلاف نظریه اداراکی که همّ خود را مصروف توجه به بیرون – یعنی چیزی که در محیط قابل مشاهده است- می کند، نظریه عملکردی به درون توجه نشان می دهد. بر این مبنا نگرش های یک فرد بیشتر بر اساس نیازهای او تعیین می شود تا موضع خاصی که نگرش به سمت آن سوق یافته است. برداشت عملکردی تلاشی است برای فهم دلایل مردم در داشتن و حفظ نگرش هایشان (بینگر، 1376، 80).

عملکردهای نگرش ها برای افراد:
دانیل کاتز برای نگرش ها چهار عملکرد قائل است که عبارتند از:
- عملکرد ابزاری، تعدیلی یا سودمندی: به معنای به حداقل رساندن مجازات ها و به حداکثر رساندن
پاداش ها است. این عملکرد با طرح های انگیزشی و اجتماعی ارتباط دارد.
- عملکرد خوددفاعی: به معنای دفاع از خودیت خود در مقابل محرک های غیر قابل قبول و عوامل تهدید کننده است. این عملکرد نیز بسیار منطبق با طرح شخصیتی است.
- عملکرد بیان ارزشی: به معنای داشتن احساس مثبت درباره ارزش های اصلی و شخصیتی است که فرد احساس میکند. این عملکرد منطبق با طرح شخصیتی است.
- کارکرد شناخت: به معنای برآوردن میل به آگاهی و یا فراهم کردن ساختاری که بدون آنها دنیا آشفته خواهد بود، مثل باورهای مذهبی و یا ارزش های فرهنگی. این عملکرد با طرح شناختی ارتباط دارد (بینگر، 1376، 81-80).


ادامه مقاله در بخش دوم


Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 05 و 02 دقیقه و 51 ثانیه

Info effectively regarded!.
cialis bula generic cialis 20mg tablets cialis 20 mg effectiveness cialis soft tabs for sale fast cialis online cialis tadalafil online tadalafil cialis therapie cialis 10mg prix pharmaci cialis sicuro in linea
Generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 20 و 46 دقیقه و 12 ثانیه

This is nicely said! !
cialis generico lilly cialis daily new zealand cialis prezzo in linea basso cialis 5 mg schweiz order a sample of cialis cialis preise schweiz we choice cialis pfizer india the best choice cialis woman cialis professional from usa cialis from canada
Viagra sans ordonnance
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 08 و 47 دقیقه و 51 ثانیه

Beneficial posts. Thanks!
cost of viagra buy viagra online overnight blue pill pharmacy viagra online sildenafil usa online pharmacy uk cheap generic viagra pills online how to buy viagra cheap buy viagra paypal viagra online without
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 00 و 27 دقیقه و 00 ثانیه

Many thanks, Good stuff.
i recommend cialis generico cialis prices in england cialis rezeptfrei generic cialis review uk generic cialis review uk get cheap cialis how to buy cialis online usa sublingual cialis online cialis kamagra levitra where cheapest cialis
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 22 و 32 دقیقه و 43 ثانیه

With thanks. I appreciate this!
cialis generico online acheter cialis kamagra cialis uk generic cialis trusted tabled cialis softabs canadian drugs generic cialis chinese cialis 50 mg when can i take another cialis cialis 100 mg 30 tablet generic cialis pro
Generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 ساعت 04 و 15 دقیقه و 29 ثانیه

Really plenty of awesome data.
cialis purchasing venta de cialis canada cialis per paypa viagra vs cialis vs levitra cialis 30 day sample prezzo di cialis in bulgaria cialis farmacias guadalajara prezzo di cialis in bulgaria does cialis cause gout generico cialis mexico
Elliott
جمعه 17 آذر 1396 ساعت 16 و 07 دقیقه و 54 ثانیه
This article presents clear idea for the new visitors of blogging, that in fact
how to do running a blog.
feet issues
شنبه 18 شهریور 1396 ساعت 05 و 58 دقیقه و 22 ثانیه
If some one needs to be updated with hottest technologies afterward he must be visit this site and be up
to date every day.
Can you stretch to get taller?
دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 07 و 39 دقیقه و 01 ثانیه
It's awesome to pay a visit this site and reading the
views of all friends concerning this paragraph, while I
am also eager of getting familiarity.
elenimininger.wordpress.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 17 و 04 دقیقه و 26 ثانیه
I'm not sure why but this website is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?

I'll check back later on and see if the problem still
exists.
Foot Problems
جمعه 13 مرداد 1396 ساعت 18 و 24 دقیقه و 29 ثانیه
Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog
and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.
Any way I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.
shontaslinger.wordpress.com
جمعه 6 مرداد 1396 ساعت 19 و 08 دقیقه و 39 ثانیه
It's awesome to visit this site and reading
the views of all mates regarding this article, while I
am also zealous of getting knowledge.
Erma
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 00 و 14 دقیقه و 02 ثانیه
Hi! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my apple iphone.
I'm trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem.
If you have any suggestions, please share. Cheers!
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 11 و 01 دقیقه و 25 ثانیه
I enjoy reading through an article that can make people
think. Also, many thanks for allowing me to comment!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 00 و 46 دقیقه و 44 ثانیه
Hi my family member! I wish to say that this article
is amazing, nice written and include almost all significant infos.
I'd like to peer more posts like this .
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 14 و 40 دقیقه و 55 ثانیه
I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post
is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.

You are incredible! Thanks!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 ساعت 15 و 13 دقیقه و 27 ثانیه
Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my
blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.
If you know of any please share. Kudos!
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 ساعت 10 و 35 دقیقه و 31 ثانیه
Your style is really unique compared to other people I have read stuff
from. Thank you for posting when you've got the opportunity, Guess
I'll just book mark this web site.
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 ساعت 05 و 38 دقیقه و 12 ثانیه
Ahaa, its fastidious dialogue regarding this piece of writing here at
this weblog, I have read all that, so at this time me also commenting here.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر