تبلیغات
منطقه آزاد - بخش دوم تئوری های ارتباطات اقناعی
سه شنبه 31 تیر 1393

بخش دوم تئوری های ارتباطات اقناعی

   نوشته شده توسط: علی ولی پور    نوع مطلب :ارتباطات ،

بخش دوم (ادامه پست قبلی)


تئـوری هـای ارتـبـاطـات اقنـاعـیپنج طرح پایه ای اقناع: 

طرح محرک - پاسخ:
این طرح فقط دو عنصر از چهار عنصر فراگیری را در بر دارد. اقراری ساده و شجاعانه در طرح محرک – پاسخ این است که وقتی دو تجربه به طور همزمان یا در توالی تنگاتنگ صورت می گیرد وقوع یکی از عوامل باعث وقوع دیگری می شود. طرح محرک – پاسخ تحت شرایطی که حضور عوامل انگیزشی و پاداشی را به حداقل می رساند به بهترین وجه کار می کند (بینگر، 1376، 85). تکنیک های مرتبط به طرح محرک – پاسخ عبارتند از تکنیک تکرار و مجاورت (بینگر، 1376، 94).
طرح شناختی: طرح شناختی نسبت به ارتباطات اقناعی برداشتی با جهت گیری پیامی است. این مدل به نوعی امتداد طرح محرک – پاسخ است. در این طرح تمایل این است که مشکلاتی را که به خاطر کسب اطلاعات ناقص یا غلط توسط فرد یا گروه در نحوه درک انسان به وجود می آید تشخیص بدهیم و راه حل این است که تصمیم بگیریم چه حقایق معقول تری باید به مخاطب ارائه شود. شعار این طرح این پیام است: بگذارید واقعیت ها خود سخن بگویند (بینگر، 1376، 101).در این طرح باید به تدارک پیام عقلایی توجه بسیاری داشت. از آنجایی که طرح شناختی تاکید بسیار زیادی بر عقلانیت بشر دارد، منطقی به نظر می رسد که انسان های عاقل تر در مقایسه با افراد کمتر عقلایی برای این شیوه مستعدترند. پس در این طرح رجحان دادن به خواست های عقلایی نسبت به خواست های احساسی در اولویت است (بینگر، 1376، 107).
طرح شناختی اغلب شامل قضاوت است. قضاوت نیز در برگیرنده مقایسه ای میان دو یا چند موضوع، ایده و یا معیار است. وظیفه پیام گذاری که از شخص می خواهد تا دست به قضاوت بزند این است که از چهاچوب مرجعی که شخص احتمالاً استفاده خواهد کرد آگاه شود. بسته به مورد یا فعالیتی که مدنظر است شاید پیام گذار بتواند در این چارچوب مرجع اثر بگذارد (بینگر، 1376، 111).
انواع گوناگون عدم تعادل ها، ناسازگاری ها و عدم انطباق هایی که شخص آن را تشخیص می دهد، نیروهایی را پدید می آورد که می توانند نگرش ها را تغییر دهند. بنابراین پیام گذار اقناعی می تواند از برداشت تحریک و تشویق ناسازگاری شناختی در میان مخاطبان استفاده کند.
طرح انگیزشی: طرح انگیزشی عملکرد انگیزه ها و پاداش ها را مورد بررسی قرار می دهد. فرض مطرح در طرح انگیزش چنین است که: در غیاب نیازها و امیال برآورده نشده ای که نقش انگیزه را دارند فراگیری یا صورت نمی گیرد و یا مقدار آن ناچیز است (بینگر، 1376، 120). در چنین طرحی استفاده از محرک های ایجاد انگیزه بسیار مهم است.
طرح اجتماعی: این طرح بیان می کند که نگرش های افراد عمیقاً در گروهی که به آن تعلق دارند ریشه دارد. به این ترتیب رسوم، سنت ها، ارزش ها، مدها و ... همگی بر رفتار و نگرش فرد تاثیر دارند. بر طبق این طرح، یکی از ویژگی های بشری این است که حساسیت زیادی نسبت به واکنش ها و عقاید دیگران دارند.
اما منابع تاثیر اجتماعی چیستند؟ چگونه و چرا رفتار فردی بر رفتار دیگری اثر می گذارد؟ در این راستا اندیشمندان به دو منبع اثر اشاره می کنند. اول، تاثیرات مخاطبی که عبارت از حضور یک یا چند ناظر یا تماشاگر است. حضور ناظرین و تماشگران بر رفتار شخص تاثیر می گذارد. دوم، تاثیرات عمل مشترک نام دارد. در این حالت افراد همگی به طور همزمان و در معرض دید کامل یکدیگر درگیر انجام یک فعالیت می شوند (بینگر، 1376، 135).
در راستای تاثیر اجتماعی بر نگرش، هربرت. سی. کلمان از پدیده ای تحت عنوان هماهنگی عمومی و پذیرش خصوصی نام می برد.
در حالت هماهنگی عمومی ممکن است تغییرات دروغینی در سطح گفتاری و به صورت آشکار صورت گیرد، بدون این که تغییراتی در عقیده که مشخص کننده پذیرش خصوصی است به وجود آید.
سه فرایند تاثیر اجتماعی عبارتند از:
پذیرش: این زمانی است که یک فرد تاثیر فرد یا گروه را می پذیرد زیرا امیدوار است با واکنش دلپسندی از سوی طرف مقابل روبرو شود.
هویت یابی: هنگامی صورت می گیرد که فرد رفتار اخذ شده از سوی فرد یا گروه دیگر را می پذیرد زیرا این رفتار با روابط ارضاءکننده خودتوصیفی برای این فرد یا گروه تداعی می شود.
درونی ساختن: هنگامی روی می دهد که فرد تاثیر را می پذیرد زیرا رفتار منجر به پاداش متناسب با سیستم ارزشی اوست (بینگر، 1376، 139-138).
طرح شخصیتی: برخلاف طرح شخصیتی که سطح هوش و آگاهی فرد را مورد توجه قرار می داد، طرح انگیزشی نیازها و تمایلات فرد را بررسی می کند. طرح شخصیتی در جستجوی آن است که جامع ترین بررسی را از عضو مخاطب به عنوان فرد نماینگر کل به عمل آورد (بینگر، 1376، 149).
سه موضوع وجود دارند که با شکل تنگاتنگی با بررسی شخصیت و اقناع تداعی می شوند. وجه مشترک آنها این است که همگی آسیب پذیری شخص در مقابل اقناع را تعیین می کنند. آن سه موضوع عبارتند از:
مفهوم فرویدی مکانیزم دفاع از خود، تفاوت های میان افراد با توجه به توانایی متقاعدکنندگی عام آن ها، شبه واکنش های انواع معینی از شخصیت ها، بویژه خودکامگان. در زیر به تشریح هر کدام از آنها می پردازیم.
مفهوم فرویدی مکانیزم دفاع از خود: فرد هر محرکی را که خود را تهدید کند حذف می کند. تعدای از این محرک ها درونی هستند و به تمایلاتی که باید کنترل شود اشاره دارند. سه مکانیزم یعنی بازداری ، واپس رانی و انکار فرایند کنترل را توضیح می دهند.
شیوه بازداری به معنی آن است که انگیزه ای خاص تا زمانی که واکنش آشکاری در رابطه با آن انجام شود پذیرفته و در لیست انتظار گذاشته می شود. در حالت واپس رانی، این انگیزه به قدری خوب تحت کنترل در می آید که شخص وجود آن را فراموش می کند. انواع اشکال این مکانیزم عبارتند از: فرافکنی، استناد انگیزه به شخص دیگر و ....
در حالت انکار فرد تمام جنبه های ترس آور درک از محیط خود را محو می کند. اگر فرد نتواند بر ورود محرک ها کنترل داشته باشد، آن ها را به شکلی مهیج تغییر شکل می دهد و به سادگی پیام را دریافت نمی کند (بینگر، 1376، 153).
تحریک پذیری عام افراد: اقناع شونده ترین افراد از نظر ایرونیگ جنیس؛ دارای عزت نفس اندکی هستند، توسط دیگران جهت دهی می شوند و در برابر ارائه سمبلیک با واکنش های همدلانه قوی و تصورات غنی پاسخ می گویند (کوهن، علیرضا کلدی، 1378، 50).
اما افرادی که از نظر جنیس کمتر به اقناع و تشویق پاسخ می گویند؛ دشمنی آشکار نسبت به مردمی که در زندگی با آنها روبرو می شوند از خود نشان می دهند و تمایل به در حاشیه بودن دارند (بینگر، 1376، 155).
شخصیت خودکامه: روان شناسان توجه زیادی به ترکیب خصلتی موجود در بطن شخصیت خودکامه نشان داده اند. این علایم با نه متغیر به شرح زیر می باشند:
- پیروی از آداب و رسوم: عبارت است از وفاداری شدید به آداب و سنت ها و ارزش های طبقه متوسط.
- اطاعت خودکامانه: یعنی اطاعت و نگرش بی چون و چرا و غیرمنتقدانه نسبت به مقام های اخلاقی دلخواه در درون گروه.
- تهاجم خودکامانه: در این حالت، تمایل به داشتن نظارت بر هر چیز و محکوم کردن، نفی و تنبیه افرادی که ارزش های سنتی را نقض می کنند، وجود دارد.
- ضدعاطفی نگری: در این حالت فرد مخالف ذهنیت تحلیل گرایی و خوش فکری است.
- خرافه پرستی و رفتار قالبی: اعتماد به عوامل صوفیانه در مورد سرنوشت افراد و گرایش به فکر کردن در مقولات مشخص بدگمانی، دشمنی تعمیم یافته و بدگویی از انسان ها (بینگر، 1376، 157-156). - و .....

نظریه های متقاعدسازی:
در زیر به دو مورد از نظریه های متقاعدسازی می پردازیم که عبارتند از: مدل کوشش در خور و مدل استشهادی – نظام دار.
مدل کوشش درخور :
این مدل متعلق به پتی و کاچیوپو است. این مدل، مدل کارامدی در زمینه پردازش اطلاعات و شیوه متقاعد ساختن است. در این نظریه تفکر به عنوان متغیر واسطه ای برای متقاعد شدن محسوب می شود و هر گونه متقاعد شدن و کیفیت آن متکی به شیوه پردازش اطلاعات درباره موضوع است.
اصطلاح کوشش در این نظریه به مفهوم تقلای شناختی، تفکر و اندیشه ورزی اشاره دارد که مستلزم اعمال درجاتی از پردازش موشکافانه در میان اطلاعات است. هدف چنین کوششی رسیدن به نتایج مستدل و تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات معتبر است.
میزان اعمال کوشش، بسته به میزان ارزش و اهمیتی که افراد برای موضوع قائلند، تفاوت می کند. هر قدر موضوع برای فرد از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد فرد کوشش فکری بیشتری نیز بذل بررسی اطلاعات مربوط به آن خواهد کرد. اما اگر موضوع از اهمیت چندانی برخوردار نباشد، نیازی هم به اعمال کوشش فکری احساس نخواهد شد.
مفهوم درخور در این نظریه به مفهوم برازنده، شایسته و متناسب است. یعنی اعمال سطحی از کوشش (شناختی) برازنده و متناسب با درجه اهمیتی که موضوع نزد افراد دارد. بنابراین اصطلاح کوشش درخور به درجاتی از کوشش های فکری دلالت دارد که فرد بسته به درجه اهمیت موضوع یا ارزشی که ممکن است برای آن قائل باشد (کم یا زیاد)، هنگام پردازش اطلاعات مربوط به آن اعمال می کند (حکیم آرا، 1384، 131-130).
بر پایه این نظریه، دو رهگذر فکری برای متقاعد شدن وجود دارد: شیوه مرکزی و شیوه پیرامونی .
شیوه مرکزی، پردازش مرکزی را دامن می زند و آن هنگامی است که خود موضوع پیام به هر علت ممکن اهمیت یافته، مورد توجه قرار می گیرد. اما شیوه پیرامونی با پردازش پیرامونی رابطه دارد و آن هنگامی است که چیزهایی ورای موضوع مورد توجه قرار گرفته، سبب تغییر نگرش می شوند. نگرش حاصل از هر یک از این دو شیوه تفکر به لحاظ کیفی با یکدیگر متفاوتند (Alexander, Buehl, Sperl; 2001; 652).
نگرش های شکل گرفته از طریق شیوه مرکزی از پایداری و استحکام زیادی برخوردارند و در برابر تغییر مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. اما نگرش های شکل گرفته از طریق شیوه پیرامونی ناپایدارترند و عمر کوتاه تری دارند (حکیم آرا، 1384، 132). (حکیم آرا، 1384، 132)

در مواجهه مردم با پیام تبلیغی، چه عواملی سبب اعمال شیوه مرکزی و چه عواملی سبب اعمال شیوه پیرامونی می شوند؟ بر اساس پیش بینی مدل کوشش درخور، وساطت فکری به شیوه مرکزی فقط هنگامی محقق می شود که مردم هم انگیزه و هم توانایی لازم برای پردازش اطلاعات پیام را داشته باشند. در صورت فقدان هر کدام از این دو متغیر، متقاعد شدن تنها به شیوه پیرامونی امکان پذیر است (Blankenship & Craig, 2007, 113). 

مدل استشهادی - نظام دار :
مدل کوشش درخور در حوزه تغییر نگرش و متقاعدسازی مطرح شد. اما مدل استشهادی – نظام دار ابتدا در قلمرو مباحث تصمیم گیری وارد شد و سپس وارد حوزه نگرش ها و متقاعدسازی شد. این نظریه متعلق به شایکن و ایگلی می باشد. تاریخچه این مدل به دهه 1980 بر می گردد.
یکی از اصول این مدل عبارت است از اصل کمترین کوشش و اصل کفایت. بر اساس مفروضات این اصل، آدمی موجودی است با ذهن اقتصادی. بر این اساس آدمی به پیمایش کوتاه ترین و سریع ترین راه برای به نتیجه رسیدن و تصمیم گیری با کمترین میزان صرف اطلاعات و انرژی گرایش دارد.
این مدل نیز مانند مدل کوشش درخور ترکیبی از دو پردازش است که عبارتند از پردازش نظام دار و پردازش استشهادی. پردازش نظام دار همتای شیوه پردازش مرکزی است. ویژگی های تصمیم های مبتنی بر پردازش نظام دار اطلاعات عبارتند از:
پایداری زیاد در طول زمان، مقاومت زیاد در برابر تغییر و توان بالا برای پیش بینی رفتار.
پردازش استشهادی، همتای شیوه پیرامونی است. بر این مبنا، این شیوه پردازش؛ متکی بر استفاده از قوانین ساده
تصمیم گیری از قبیل «همه مردم که دروغ نمی گویند» و «به گفته های متخصص می توان اعتماد کرد» و قوانین دیگری از این دست می باشد (حکیم آرا، 1384، 152-151).

ویژگی های متقاعدگرایانه مولفه های مربوط به منبع، پیام و مخاطب ارتباط:

افزایش میزان نفوذ و اقناع به ویژگی های مولفه های چهارگانه ارتباطی مربوط می شود که در زیر به ویژگی های سه فاکتور از این چهار فاکتور می پردازیم.
ویژگی های متقاعدگرایانه مولفه های مربوط به منبع ارتباط: اصطلاح منبع شامل تمام دست اندرکارانی می شود که در طرح و انتقال پیام نقش دارند. برخی از ویژگی های مربوط به منبع عبارتند از:
- اعتبار منبع: بیش از دو هزار سال پیش ارسطو، شاگرد افلاطون، از اعتبار منبع با نام اتوس (اعتبار گوینده یا نویسنده) سخن رانده است. برای اعتبار منبع دو فاکتور مطرح می شود که عبارتند از تخصص و قابلیت اعتماد. در ابتدا پژوهشگران میان این دو جنبه از اعتبار یعنی تخصص و قابلیت اعتماد تمایزی قائل نبودند. مفهوم تخصص یا خبرگی به مراتب بالایی از آگاهی و تجربه در حوزه معینی دلالت دارد و قابلیت اعتماد به میزان صداقت و قابل اعتماد بودن منبع اشاره دارد (حکیم آرا، 1384، 255).
- دوست داشتنی بودن: استفاده از منبع دوست داشتنی در کنار متغیر اعتبار از ویژگی های تسهیل کننده متقاعدسازی است. منبع دوست داشتنی، ارتباط را دوست داشتنی می کند و ارتباط دوست داشتنی متقاعدکننده است.
دوست داشتنی بودن منبع در قالب دو مولفه جذابیت و شباهت قابل مطالعه است. جذابیت عبارت از دارا بودن هر صفت مثبتی است که سبب برجسته شدن شخصیت افراد شود. شباهت نیز می تواند به همسان سازی هویتی یا همانندسازی با مخاطب کمک کند. مبنای شباهت ممکن است دین، ملیت، طبقه اجتماعی، جنسیت، شباهت ظاهری و هر برچسب دیگری باشد که بتواند سرنوشت گروهی را به هم گره بزند (حکیم آرا، 1384، 266-259).
- اقتدار: از آنجا که به گفته افلاطون، متقاعدسازی کلید قدرت است، استعداد برای تاثیرگذاری بر دیگران همواره موضوع مورد توجه مردم و البته محققان بوده است (حکیم آرا، 1384، 267).
ویژگی های متقاعدگرایانه مولفه های مربوط به پیام: افلاطون پیام را کلید متقاعدسازی و متقاعدسازی را کلید قدرت دانسته است. وی در کتاب خود موسوم به مناظره چنین می نویسد:
«چه چیز برتر از کلامی است که قاضی را در دادگاه، سناتور را در مجلس سنا، یا شهروندان را در انجمن شهر یا در هر همایشی متقاعد می کند؟» (حکیم آرا، 1384، 274). برخی از ویژگی های متقاعدگرایانه مربوط به پیام عبارتند از:
- قابلیت فهم پیام: هر پیام متقاعدگرایانه پبش از هر چیز باید قابل فهم باشد. واضح است که به پیامی که آن را نفهمیم، نمی توانیم فکر کنیم.
- شمار استدلال: افزایش شمار استدلال های پیام می تواند بر فعالیت های پردازشی افزوده و مردم را به تفکر بیشتر سوق دهد.
- آهنگ هیجانی و قالب بندی پیام: برانگیختن هیجان از روش های متداول برای جلب توجه مردم است.
- یک جانبه / دوجانبه: مفهوم یک جانبه / دوجانبه با دو اصطلاح یک سویه/ دوسویه که در قلمرو مفهوم تعامل ارتباطی مطرح می شود تفاوت دارد. پیامی یک جانبه است که استدلال های آن یک سره در موافقت یا در مخالفت از موضع نهایی پیام باشد. پیام های دوجانبه شامل آن دسته از پیام هایی است که در بردارنده هر دو نوع استدلال های موافق و مخالف باشد. کسانی که از ابتدا با موضع جانبداری پیام موافق باشند، بیشتر از طریق پیام یک جانبه متقاعد می شوند و آنانی که ابتدا مخالف باشند با پیام های دوجانبه تغییر نگرش می دهند.
- تکرار پیام و تنوع تکرار: تکرار پیام یکی از متغیرهایی است که به توانایی پردازش اطلاعات مربوط به موضوع کمک می کند. تکرار تا آنجا که خستگی به بار نیاورد می تواند زمینه های دقت موشکافانه نسبت به استدلال های پیام را فراهم کند.
- آیین سخنرانی: سخنرانی موثر به عوامل متعددی مربوط می شود. روان و شمرده گویی، نگاه مستقیم، تن صدا و سایر ارتباطات غیرکلامی از جمله فنون سخنرانی اند که هر کدام در جایی مفیدند و در جای دیگر ممکن است نامناسب باشند (حکیم آرا، 1384، 308-306).
ویژگی های متقاعدگرایانه مولفه های مربوط به مخاطب و کاربر: ویژگی های جامعه کاربران مخاطب بسیار پیچیده و متنوع است و برازنده ساختن پیام منوط به در نظر داشتن ملاحظاتی در این باره است. برخی از این ملاحظات عبارتند از:
- هوش: هوش ظرفیت فهم جهان و محیط اطراف است که به هنگام رویارویی با موانع، با توسل به تفکر مستدل و
بهره گیری موثر از منابع به کار می افتد. هوش بالا منجر به فهم بهتر پیام می شود. اما منجر به تغییر نگرش کمتر نیز می شود.
- عزت نفس: عزت نفس عبارت از نگرش مثبت (یا منفی) فرد نسبت به خود است. عزت نفس بالا باعث تغییر نگرش کمتر می شود.
- جنسیت: زنان به خاطر اینکه فرهنگ آنها را به تمکین و تسلیم دعوت می کند، عموماً نسبت به متقاعدپذیری مستعدتر می باشند (کوهن، علیرضا کلدی، 1378، 52).
- خبرگی: کسانی که در ردیف خبرگان قرار می گیرند نه تنها از اطلاعات وسیعی نسبت به موضوع آگاهی دارند، بلکه از جزئیات مربوط به موضوع نیز باخبرند، در نتیجه اقناع آنان بسیار سخت می باشد (حکیم آرا، 1384، 330-328).

رسانه ها و متقاعدسازی:
امروزه رسانه ها تبدیل به نهادی شده اند با قواعد و هنجارهای ویژه خود که این نهاد را به جامعه و سایر نهادهای اجتماعی پیوند می دهد. از سوی دیگر سازمان های رسانه ای یکی از منابع قدرت در جوامع امروزی به شمار می روند، یعنی ابزاری برای کنترل مدیریت و نوآوری در جامعه و جانشینی برای زور و سایر منابع قدرت. همچنین آنها عرصه ای را فراهم آورده اند که روز به روز بیشتر مسائل زندگی روزمره در آنها متجلی می شوند. علاوه بر آن سازمان های رسانه ای اغلب جایگاه بروز تحول در فرهنگ جامعه چه به معنی هنر و اشکال نمادین و چه در معنی مدها، خلق و خوها، شیوه های زندگی و هنجارها هستند. سرانجام اینکه این سازمان ها به منبع قالب تعاریف و شکل گیری «واقعیت اجتماعی» در نزد افراد جامعه تبدیل شده اند (فرهنگی، روشندل اربطانی و برقی، 1383، ص 86).
اندیشمندان مختلف همواره نقش قاطعی را به رسانه نسبت می دهند: گرابر روزنامه نگاران را به عنوان بازیگران کلیدی سیاسی – کسانی که برای ادارات دولتی هم سخنگو و هم وکیل هستند- توصیف می کند. در حالی که دیویس رسانه را به عنوان وسیله ارتباطی عمومی که بازیگران قدرتمند را قادر می سازد تا با یکدیگر در جهت تولید نخبگی بیشتر از رضایت ارتباط برقرار کنند معرفی می کند (Freedman, 2008, 87 – 89)
نهاد رسانه یکی از نهادهای تاثیرگذار در هر جامعه ای می باشد. رسانه های همگانی از قدرتمندترین سازمان های عصر نوین هستند. به عنوان مثال، اکثریت مردم در کشورهای پیشرفته در هر جای جهان می گویند که به تلویزیون بیش از هر منبع اطلاع رسانی دیگری اعتماد دارند (لال، 1379، 87). تلویزیون به خاطر دیداری بودن، آنی بودن و راحت بودن از حیث اعتبار گوی سبقت را از سایر وسایل ارتباطی می برد (لال، 1379، 88).
اصطلاح رسانه از لغت لاتینی مدیوس به معنی میانه ریشه گرفته است. تعاریف متعددی از لغت رسانه صورت گرفته است، که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.
رسانه، «عبارت از وسایل ارتباطی است و حامل های زیادی را در برمی گیرد» (کازنو، ساروخانی، 1384، 3).
در یک تعریف دیگر می توان گفت رسانه عبارت است از یک ابزار تکنولوژیکی برای انتشار پیام (پاتر، 1385، 8).
پیرامون نقش و اثر رسانه ها بر روی افکار عمومی و فرایند اقناع در طی تاریخ سه دسته نظریه ارائه شده است:
در بسیاری از نظریه ها تنها به قدرت مطلق رسانه ها پرداخته شده است. این نظریه ها بیشتر به قبل از دهه 60 میلادی برمی گردد. نظریه هایی چون گلوله جادویی، سوزن تزریقی، و جامعه انبوه از این دسته نظریه ها هستند. مدل تاثیر مستقیم (لاسول) را نیز در زمره این نظریات می توان به حساب آورد. بر مبنای نظر لاسول، انتقال اطلاعات از طریق رسانه های جمعی به طور مستقیم بر نگرش ها و رفتار مردم تاثیر می گذارد.
برخی نظریه ها که از نظر تاریخی مربوط به دهه 70 میلادی به بعد هستند، قدرت رسانه ها را ناچیز حساب می کند و بیشتر از قدرت انتخاب و فعال مخاطبان حمایت می کنند. نظریه هایی چون نظریه استفاده و خشنودی جزء این دسته از نظریه ها محسوب می شوند.
دسته سومی از نظریه ها نیز وجود دارند که نظریه های ترکیبی نام دارند. در این نظریه ها مخاطب، رسانه و محیط اجتماعی در تعامل با یکدیگر نگریسته می شوند. این نظریه ها بسیار انتزاعی و پیچیده هستند (دهقان، 1378، 4). برای درک اثر رسانه بر تغییر نگرش باید به پدیده ای تحت عنوان افکار عمومی توجه کرد.
افکار عمومی از مفاهیم نسبتاً نوین، مهم و قابل بحث در علوم ارتباطات به شمار می آید. افکار عمومی چیست؟ آیا حاصل جمع آراء و افکار اعضای یک جامعه است و یا برآیند آن؟ آیا حاصل اندیشه نخبگان به نمایندگی از ملت است؟ و ... افکار عمومی هرچه باشد به مسیری قابل بحث در عرصه ارتباطات و جامعه شناسی سیاسی امروز مبدل شده است.
اصطلاح افکار عمومی به معنای امروزی، نخستین بار توسط «ژاک نکه» وزیر دارایی لوئی شانزدهم در آغاز انقلاب فرانسه مطرح شد (هربرست و بنیجر، گودرزی، 1382، 116). وی می گفت: «افکار عمومی قدرت ناپیدایی است که بی گنج و محافظ و بی ارتش، برای شهر، برای دربار و حتی قصر پادشاهان قانون وضع می کند».
مفهوم افکار عمومی در گذر زمان دستخوش دگرگونی های عظیمی شده است و بر حسب نیازها و شرایط ویژه تعبیر و تفاسیر خاصی از آن به عمل آمده است. در گذشته های دور و در مفهوم سنتی، افکار عمومی در سطح خود چیزی معادل اراده، احساسات و عقاید قومی – قبیله ای و در سطح کلان دربرگیرنده روح محض، باورهای دینی و تعصب ملی در قبال یک مسئله خاص تصور می شد. اما امروزه افکار عمومی را ضمیر باطنی و پنهان یک ملت می دانند. افکار عموم یکی از مسائل بغرنج جامعه کنونی است و از نظر ماهیتی به اندازه خود جامعه امروزی پیچیده و تعریف آن نیز دشوار است، زیرا به تعداد نویسندگان افکار عمومی تعاریف متعددی از آن وجود دارد (گفتگو، 1382، 19).
یکی از وجوه جالب تغییر نگرش که در روان شناسی اجتماعی متقاعدسازی نامیده می شود در کار تبلیغات و تاثیرگذاری بر افکار عمومی است (گفتگو، 1382، 20).
تا پیش از قرن 18 میلادی به افکار عمومی توجهی نمی شد، اما بعد از آن این مقوله کم کم مورد توجه قرار گرفت. بدن ، جمله معروفی دارد. وی می گوید: صدای مردم، صدای خداست (متولی، 1384، 96). در فلسفه اجتماعی هابز اندیشه افکار عمومی را رواج داد. وی گفت: «نظر بر جهان حکومت می کند». پاسکال، فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی، افکار عمومی را ملکه جهان می نامد (دادگران، 1376، 38). از منظر وی، نظر سلطان عالم است (خوش بیان، 1384، 4). افکار عمومی نه تنها در سیستم های دموکراتیک که حتی در سیستم های استبدادی نیز مهم است. تقریبا تمامی دولت ها و حکومت ها و بازیگران سیاسی توسط افکار عمومی مورد تهدید قرار می گیرند. افکار عمومی ضمیر باطنی یک ملت است (خوش بیان، 1384، 5).
افکار عمومی بر اثر عوامل محیطی شکل می گیرد و افرادی چون نخبگان، روزنامه نگاران، گردانندگان رادیو و تلویزیون، سیاست مداران و ... بر آن تاثیر دارند (امجد، 1381، 13). حال در زیر می خواهیم به بررسی نقش هر یک از رسانه های جمعی بر افکار عمومی بپردازیم. نقش رسانه های همگانی در شکل گیری افکار عمومی متفاوت بوده و هر کدام مزایا و محدودیت هایی دارند.
نقش رادیو در افکار عمومی: به عنوان مثال رادیو از دو جهت بر سایر رسانه های همگانی برتری دارد. هم انتقال پیام در آن سریع و بلافاصله است و هم پوشش وسیعی دارد. این رسانه بر موانع زمان و مکان به راحتی غلبه می کند. مانع زمانی را بر می دارد، زیرا همان لحظه ای که پیام پخش می شود شنیده می شود و در نتیجه فاصله ای وجود ندارد. بر مانع مکانی نیز غلبه می کند، زیرا امواج رادیو به راحتی از مرزها می گذرند و از این سوی جهان به آن سو می رسند. از طرفی چون پیام آن شنیداری است، گیرنده برای دریافت پیام احتیاجی به سواد خواندن و نوشتن ندارد و در نتیجه برای کشورهایی که در آن سطح سواد پایین است وسیله ای ایده آل محسوب می شود. از طرفی وسیله ای بسیار ارزان و سهل است.
نقش تلویزیون در افکار عمومی: تلویزیون به خاطر ارائه تصویر از رادیو جاذبه بیشتری دارد. چون صدا و تصویر اطلاعات کامل تری به تماشاگر می دهد. تلویزیون به خاطر داشتن تصویر به تخیل کمتری نیاز دارد. به عبارت دیگر اگر رادیو و و روزنامه رسانه ای انتزاعی هستند و به تخیل نیاز دارند، تلویزیون رسانه ملموسی است که همه چیز را در برابر چشمان تماشاگر به نمایش می گذارد. تلویزیون از جهت کنترل و تسلط بر افکار عمومی رسانه بسیار قوی و موثری است. زیرا مانند رادیو به حوزه خصوصی زندگی افراد نفوذ می کند و با ارائه تصویر و رنگ و کلام، تماشاگر را افسون می کند.
نقش مطبوعات در افکار عمومی: مطبوعات هم ارزان بوده و هم قابل دسترسی هستند. مهم ترین نقش روزنامه ها دادن خبر و تفسیر وقایع روزمره است. یکی از ویژگی های روزنامه از جهت تاثیر روی افکار عمومی آن است که روزنامه می تواند به علت تنوع، هر گروه خاصی را مخاطب قرار دهد و با زبانِ خودِ آنها با آنها ارتباط برقرار کند و مطالب مورد علاقه آنها را منتشر کند و این در رادیو و تلویزیون امکان ندارد. بطور کلی روزنامه ارزان ترین وسیله ارتباط جمعی است.
علی رغم گسترش روزافزون رادیو تلویزیون روزنامه حداقل در کشورهای پیشرفته صنعتی هنوز به عنوان مهم ترین منبع خبری باقی مانده است. روزنامه از جهت انتقال خبر از رادیو کندتر است، ولی مطالب آن ماندنی و قابل مراجعه است.
نقش شایعه در افکار عمومی: یکی از شیوه های تبلیغات شفاهی شایعه است که معمولا گستره آن محدود و زمان آن هم کوتاه است. معمولاً شایعات در اطراف دولتمردان ساخته می شود و غالبا هم سازندگان شایعه قابل تشخیص نیستند. شایعه این خصلت را دارد که وقتی سر زبان ها افتاد، دیگر قابل کنترل نیست. در جوامعی که کانال های رسمی خبر شدیداً تحت کنترل است، شایعه بازار گرمی دارد. خصلت دیگر شایعه آن است که به هنگام انتقال دستخوش تغییر می شود و چه بسا گاهی درست عکس آنچه در آغاز بوده است می شود (اسدی، 1371، 178-174). 

نتیجه گیری:
علی رغم آنکه همه ما در هر لحظه در حال برقراری ارتباط با اطراف خود و افراد دیگر هستیم، اما تعداد کمی از این ارتباطات به اقناع ختم می شوند. به عبارتی بسیاری از افراد توانایی متقاعدسازی دیگران را ندارند. این امر شاید در ارتباطات فردی فاجعه آمیز نباشد، اما وقتی به سطح کلان منتقل می شویم و صحبت از یک ملت می کنیم، دیگر قابل چشم پوشی نیست. رسانه های جمعی در هر کشوری نقشی مهم در شکل دادن و تغییر دادن افکار عمومی ایفا می کنند و اگر از منتقاعدسازی در این زمینه بی بهره باشند، فاجعه بزرگی رخ خواهد داد. در این راستا دانستن تئوری های متقاعدسازی و آشنایی با طرح های تغییر نگرش می تواند کمک بزرگی برای اصحاب رسانه در جهت حرکت درست باشد. مخاطبین مختلف احتیاج به بکارگیری رسانه های مختلف، مدل های مختلف و طرح های متفاوت دارند.
فهرست منابع:
1- اسدی، علی (1371)؛ افکار عمومی و ارتباطات؛ چاپ اول؛ انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلای ایران.
2- امجد، محمد (1381)؛ «ماهیت افکار عمومی و نحوه شکل گیری آن»؛ روابط عمومی؛ شماره 25، ص ص 14-12.
3- بینگر، اتولر؛ ارتباطات اقناعی؛ علی رستمی؛ چاپ اول؛ 1376؛ مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش
برنامه ای صدا و سیما.
4- بُهنر، جِرد؛ وانِک، میکائیل؛ نگرش ها و تغییر آنها؛ علی مهداد؛ چاپ اول؛ 1384؛ انتشارت جنگل.
5- پاتر، جیمز (1385)؛ «تعریف سواد رسانه ای»؛ کاووسی، لیدا؛ رسانه؛ شماره 68؛ ص ص 25-7.
6- حکیم آرا، محمدعلی (1384)؛ ارتباطات متقاعدگرایانه و تبلیغ؛ چاپ اول؛ انتشارت سمت.
7- خوش بیان، مسلم (1384)؛ افکار عمومی در سازمان؛ چاپ اول؛ تهران: شرکت تعاونی سازمان معین ادارات.
8- دادگران، سیدمحمد (1376)؛ «افکار عمومی و روابط عمومی: نفوذمندان نامرئی جامعه»؛ روابط عمومی؛ شماره 8؛ ص ص 39-36.
9- دادگران، سیدمحمد (1385)؛ مبانی ارتباطات جمعی؛ چاپ دهم؛ انتشارات مروارید.
10- دهقان، علیرضا (1378)؛ «بررسی تأثیر رسانه ها بر افکار عمومی: کاربرد یک الگوی جامعه شناختی»؛ نامة علوم اجتماعی؛ شماره 13؛ ص ص 25-3.
11- رابینز، استیفن. پی (1997)؛ مبانی رفتار سازمانی؛ علی پارسائیان، سیدمحمد اعرابی؛ چاپ چهارم؛ 1380؛ دفتر پژوهش های فرهنگی.
12- سیدجوادین، سیدرضا (1383)؛ مدیریت رفتار سازمانی؛ چاپ اول؛ انتشارات نگاه دانش.
13- فرهنگی، علی اکبر (1378)؛ ارتباطات انسانی؛ چاپ سوم؛ موسسه خدمات فرهنگی رسا.
14- فرهنگی، علی اکبر؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ برقی، میکائیل (1383)؛ «نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت
سازمان های رسانه ای»؛ دانش مدیریت؛ شماره 66؛ ص ص 114-85.
15- قلی پور، آرین (1386)؛ مدیریت رفتار سازمانی؛ چاپ اول؛ انتشارات سمت.
16- کازنو، ژان (1384)؛ جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی؛ باقر ساروخانی و منوچهر محسنی؛ چاپ هشتم؛ انتشارات اطلاعات.
17- کوهن، آرتور؛ تغییر نگرش و تاثیر اجتماعی؛ علیرضا کلدی؛ چاپ اول؛ 1378؛ انتشارت دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
18- گفتگو با سیدمحمد دادگران (1382)؛ «افکار عمومی به عنوان یک پدیده روانی – اجتماعی بر نگرش ها استوار است»؛ روابط عمومی؛ شماره 29، ص ص 21-18.
19- لال، جیمز (1379)؛ رسانه ها، ارتباطات، فرهنگ؛ مجید نکودست؛ چاپ اول؛ انتشارات موسسه ایران.
20- ماکسوِل، جان (2003)؛ مدیریت نگرش؛ فضل الله امینی؛ چاپ اول؛ 1382؛ انتشارات فرا.
21- متولی، کاظم (1384)؛ افکار عمومی و شیوه های اقناع؛ چاپ اول؛ انتشارت بهجت.
22- هربرست، سوزان؛ بنیجر، جیمز. آر؛ «افکار عمومی: تاملی در تاریخ زیرساخت افکار عمومی»؛ حبیب الله معظمی گودرزی (1382)؛ رسانه؛ شماره 53؛ ص ص 116-114.
23- Alexander, Patricia A; Buehl, Michelle M; Sperl, Christopher T (2001); “The persuasiveness of persuasive discourse”; International Journal of Educational Research; Vol 35; pp 651–674.
24- Alexander, Patricia A; Fives, Helenrose; Buehl, Michelle M; Mulhern, Julie (2002); “Teaching as persuasion”; Teaching and Teacher Education; Vol 18; pp 795–813.
25- Arbuthnott, Katherine D (2009); “Education for sustainable development beyond attitude change”; International Journal of Sustainability in Higher Education; Vol 10; No 2; pp 152-163.
26- Blankenship, Kevin L; Craig, Traci Y (2007); “Language and persuasion: Tag questions as powerless speech or as interpreted in context”; Journal of Experimental Social Psychology; Vol 43; pp 112–118.
27- Freedman, Des ( 2008); the politics of media policy; polity press.
28- Mason, Lucia (2001); “The process of change through persuasion: a commentary”; International Journal of Educational Research; Vol 35; pp 715–729.

Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 01 و 26 دقیقه و 57 ثانیه

You said it effectively!
buy online cialis 5mg safe dosage for cialis overnight cialis tadalafil ou trouver cialis sur le net online cialis rx cialis para comprar cialis 5 mg funziona compare prices cialis uk prices on cialis 10 mg cialis australian price
Tadalafil 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 00 و 53 دقیقه و 42 ثانیه

Superb data. Appreciate it.
buy viagra canadian pharmacy uk cheap viagra viagra no pres buy online viagra uk where can i get viagra online viagra uk online how do i order viagra online is buying viagra online legal where to buy viagra online safely where can i buy viagra over the counter
Cialis generic
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 17 و 16 دقیقه و 55 ثانیه

Reliable write ups. Cheers.
cialis kaufen bankberweisung cialis billig generic cialis 20mg uk cialis 30 day sample brand cialis generic look here cialis order on line cialis 10 doctissimo cialis prezzo al pubblico acheter cialis meilleur pri cialis billig
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 12 و 31 دقیقه و 52 ثانیه

With thanks, Valuable information!
cialis professional yohimbe 5 mg cialis pharmacie en ligne cipla cialis online cialis dose 30mg tadalafil cialis dose 30mg recommended site cialis kanada brand cialis nl acheter du cialis a geneve we recommend cialis info
CialisBlaft
یکشنبه 27 اسفند 1396 ساعت 19 و 57 دقیقه و 42 ثانیه

Many thanks! A good amount of info!

cialis generika prices on cialis 10 mg no prescription cialis cheap cialis 20mg preis cf ou trouver cialis sur le net cialis para que sirve we recommend cialis best buy buy generic cialis only here cialis pills cuanto cuesta cialis yaho
Bridgette
جمعه 17 آذر 1396 ساعت 21 و 23 دقیقه و 48 ثانیه
Greetings! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.

Would you be interested in exchanging links
or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site covers a lot of the same topics
as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
If you happen to be interested feel free to
shoot me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!
Can you get taller with yoga?
یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 20 و 58 دقیقه و 38 ثانیه
That is a great tip especially to those new to the blogosphere.
Short but very accurate information… Appreciate your
sharing this one. A must read article!
https://wearygrange298.wordpress.com/
یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 15 و 55 دقیقه و 54 ثانیه
Keep on working, great job!
How do you get taller?
شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 06 و 11 دقیقه و 54 ثانیه
Thanks designed for sharing such a fastidious opinion, paragraph is nice, thats why i have read it
fully
Norma
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 20 و 15 دقیقه و 50 ثانیه
Pretty component to content. I just stumbled upon your
site and in accession capital to claim that I get actually
loved account your weblog posts. Anyway I will be subscribing for your feeds and even I achievement you get right of entry to consistently quickly.
Arnulfo
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 07 و 20 دقیقه و 45 ثانیه
I do consider all of the ideas you have offered for your post.
They're really convincing and can certainly work.
Still, the posts are very short for beginners. May just
you please extend them a little from next time? Thanks for the post.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 ساعت 10 و 11 دقیقه و 40 ثانیه
I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted at this website is genuinely nice.
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 ساعت 01 و 51 دقیقه و 29 ثانیه
Hi, its nice paragraph concerning media print, we all understand media is
a wonderful source of data.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 13 و 44 دقیقه و 19 ثانیه
I will right away grasp your rss feed as I can't find your e-mail subscription link or newsletter service.
Do you have any? Please allow me realize in order that I
may just subscribe. Thanks.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 23 و 01 دقیقه و 02 ثانیه
Wow, this post is pleasant, my younger sister is analyzing these things, so I am going to tell her.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 ساعت 19 و 22 دقیقه و 37 ثانیه
It's very trouble-free to find out any matter on web as compared to books, as I found this post at this website.
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 ساعت 15 و 15 دقیقه و 17 ثانیه
Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the internet
the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed
while people consider worries that they just do not know about.
You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal.
Will probably be back to get more. Thanks
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 ساعت 19 و 03 دقیقه و 22 ثانیه
You can certainly see your skills within the article you write.
The arena hopes for even more passionate writers like
you who aren't afraid to say how they believe. Always go after
your heart.
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 ساعت 17 و 56 دقیقه و 49 ثانیه
Excellent website you have here but I was wanting to know if you
knew of any message boards that cover the same topics discussed in this article?
I'd really like to be a part of online community where I can get feedback from other
knowledgeable people that share the same interest. If you have any
suggestions, please let me know. Appreciate it!
برنامه دریافت جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32
چهارشنبه 11 شهریور 1394 ساعت 20 و 19 دقیقه و 49 ثانیه
ســــلام !
وبلاگتان زیباست!

ما برای کاربرانی که از آنتی ویروس نود 32 استفاده میکنند ، برنامه ای طراحی کردیم که بتوانند جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 را تنها با یک کلیک دریافت کنند.
این برنامه نیاز به نصب ندارد و حجم آن کمتر از 100 کیلوبایت میباشد و هیچگونه تبلیغات مزاحم به همراه خود ندارد!
با دانلود این برنامه از این پس تنها با یک کلیک و در کمتر از 3 ثانیه جدیدترین یوزر و پسورد آنتی ویروس خود را دریافت کنید.
این برنامه کاملا رایگان میباشد و دائما پشتیبانی و آپدیت میشود.
امکاناتی دیگر مانند مشاهده قیمت ارز و طلا و مشاهده جدول لیگ برتر و ... نیز به نرم افزار اضافه میشود.
برای دانلود به وبلاگ ما بیایید.
لطفا برای حمایت از ما ، وبلاگ ما را لینک کنید.
موفق باشید
شبکه اجتماعی فیس پلاک
جمعه 21 آذر 1393 ساعت 13 و 42 دقیقه و 45 ثانیه
سلام از وبلاگتون دیدن کردیم
از شما رسما دعوت میکنیم تا در شبکه ما عضو شوید و مطالبتان را به اشتراک گذارید تا بقیه هم استفاده کنند
منتظر حضور شما دوست عزیز هستیم!

با تشکر
مدیریت شبکه اجتماعی فیس پلاک
گلنار سافت
دوشنبه 12 آبان 1393 ساعت 03 و 21 دقیقه و 48 ثانیه
سلام وبلاگت عالیه!
حتما براش خیلی زحمت میکشی!
میخوام بهت یه برنامه معرفی کنم که کار تو رو راحت تر کنه.
این برنامه به طور اتوماتیک که اجرا میشه به وبلاگت وارد میشه و برات پست ارسال میکنه.
این پست ها از وبلاگ های بروز شده و سایت های بزرگ انتخاب میشه
یعنی هرروز وبلاگت آپدیت میشه بدون اینکه کاری انجام بدی.
در هر روز میتونه تا 100 تا پست ارسال کنه که هیچکدام تکراری نیست.
در ضمن میتونی موضوع پست ها رو هم خودت انتخاب کنی. تنوع موضوعاتش خیلی زیاده مثل علمی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، سرگرمی، موزیک و صد ها موضوع متنوع دیگه .
با بروز شده اتوماتیک وبلاگت آمار بازدیدت هم خیلی میره بالا.
همچنین میتونی پست های مورد علاقه ات رو توش ذخیره کنی و بهش زمانبندی ارسال بدی تا بفرسته.
قیمتش ماهانه فقط 5000 تومانه.اگه دو ماه بخری میتونی همیشه رایگان استفاده کنی.
تو میتونی اول با نسخه آزمایشی تست کنی که کار میکنه و وقتی مطمئن شدی ، بخری.
لینک دانلود نسخه آزمایشی :
http://s5.picofile.com/file/8148879142/Mihan_Auto_Post.zip.html
اگه سوالی یا مشکلی داشتی بهم ایمیل بزن.
فعلا خدانگهدار!
سارا شکیبا
یکشنبه 13 مهر 1393 ساعت 12 و 26 دقیقه و 12 ثانیه
سلام وبلاگت قشنگه!

من بازی های آندروید زیادی توی وبلاگم گذاشتم

حتما بیا دانلود کن و نظر برام بذار!

ممنون
زیمابی
شنبه 1 شهریور 1393 ساعت 03 و 14 دقیقه و 19 ثانیه
جذاب ترین فروشگاه اینترنتی

زیمابی - سایت انتخاب و خرید جدیدترین کالاهای دیجیتالی به همراه ارائه محتوای تخصصی بصورت ویدئویی و مرجع نقد و بررسی کامل کالا جهت خدمت رسانی به مشتریان اینترنتی

صفحه نخست : www.ZIMABI.com
شبکه ویدئوها : www.zimabi.com/videos
تبادل نظر کاربران : www.zimabi.com/blog
دانلود های رایگان : www.zimabi.com/download
خبرگزاری برندها و تکنولوژی : www.zimabi.com/news
افرا
سه شنبه 14 مرداد 1393 ساعت 01 و 31 دقیقه و 59 ثانیه
سلام!
--------------
چندتا از اعترافات جالب و خنده دار بگم
---------------------------------------
اعتراف میکنم یه روز دختر همسایه مونو توخیابون داشت میرفت بامامانش دیدم
نیشمو با ذوق زدگی تا بناگوشم بازکردم و گفتم
سلام مونا………. چطوری؟………
دیدم تحویلم نگرفت و مامانشم میخندید
اومدم خونه به مامانم گفتم این دختر همسایه چه زود بزرگ شد تا دیروز اینقد بود
گفت :کی
من:همین مونا دیگه دختر آقای …
گفت :اون مبیناست مونا مامانشه!!
------------------------------------------------------------------------
بازم از این اعترافات هست اگه خواستی بیا بخون
سایت سرگرمی تفریح24
موفق و موید باشین
الناز شکوهی
پنجشنبه 9 مرداد 1393 ساعت 17 و 27 دقیقه و 48 ثانیه
سلام دوست عزیز!

وبلاگ خیلی زیبایی داری!

لطفا هر چه زودتر به منم سر بزن!

و برام نظر بذار که بدونم اومدی!

منتظرما!


سارا
پنجشنبه 9 مرداد 1393 ساعت 17 و 27 دقیقه و 47 ثانیه
سلام روز بخیر!

نوشته هات عالییییییه! حرف نداره!

منم یه وبلاگ ساختم سریال کره ای دوبله فارسی برای دانلود گذاشتم!

اگه خواستی بیا و ببین!

فعلا سریال های زیر آماده دانلود است :

1- افسانه جومونگ 2- سرزمین باد ها
3- افسانه دونگی 4- جواهری در قصر
5- سرزمین آهن 6- امپراطور دریا
7- تاجر پوسان

تمام سریال ها دوبله فارسی و کامل هستند!

اگر پیشنهاد و یا درخواست سریال داری توی نظرات برام بنویس

برای بهتر شدن وبلاگم به نظرت نیاز دارم!

حتما بیا!
اس گراف
دوشنبه 6 مرداد 1393 ساعت 22 و 53 دقیقه و 35 ثانیه
سلام! وبلاگ جالبی دارین! راستشو بگین این مطالب رو خودتون جمع میکنین؟؟؟؟!!
ولی ناراحت نشین من که قالبتون رو زیاد نپسندیدم! حیف است این پست های جالب و خواندنی تو این قالب!!!
راستی شما رو به “اس گراف::قالب و خدمات وبلاگنویسی” دعوت میکنم تا از جدید ترین اخبار و مقالات و قالب های رایگان سئو شده استفاده کنی و وبلاگت رو حرفه ای کنی!! امکانات این وبسایت:
1-قالب های رایگان و سئو شده
2-مقالات جدید آموزشی وبلاگ وبسایت
3-بیکگراند (پس زمینه) وبلاگ و بنر و…
4-پرسخ و پاسخ وبلاگنویسان
5-نظر سنجی بهترین سرویس وبلاگدهی
5-طراحی بنر زیبا2000تومان
6-سئوی وبلاگ وبسایت9000تومان+پشتیبانی30روزه
و…………….
شما میتونی از طریق لینک http://sgraph.ir/posts/member.php مثل کاربران دیگه عضو هم بشی!
ولی مثل 200 کاربر روز حتما یه سری بزن ضرر نمیبینی (علاوه میتونی از همین الان کسب و کارتو شروع کنی و حتی با قیمت کم تو این وب پر بازدید تبلیغات کنی)
و رایگان رایگان رایگاااااااااااان (فعلا تا10روز) با این وب پربازدید تبادل لینک کنی!!!!!!!!
خلاصه بی صبرانه من که منتظرتم………….حسین
پاپ من
سه شنبه 31 تیر 1393 ساعت 18 و 57 دقیقه و 51 ثانیه
سلام دوست عزیز!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگتون

سیستم کسب درآمد پاپ من

ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = از 70 تا 150 ریال

پاپ آپ اول = 50 ریال و دومی 25 ریال

تسویه حساب منظم و روزانه

اول از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 70 تا 150 ریال دریافت میکنید

از طریق لینک زیر ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!


لینک ثبت نام :
http://popman.ir/user/signup/ref:437

منتظرما!


.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر